« ј   ќ Ќ   ”   – ј ѓ Ќ » ѕро засади запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ

15.02.12

 

 

                                                  « ј   ќ Ќ   ”   – ј ѓ Ќ » 

 ѕро засади запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ

 

      ÷ей «акон  визначаЇ  основн≥  засади  запоб≥ганн¤  ≥ протид≥њкорупц≥њ в  публ≥чн≥й  ≥  приватн≥й  сферах  сусп≥льних  в≥дносин, в≥дшкодуванн¤     завданоњ    внасл≥док    вчиненн¤    корупц≥йних правопорушень збитк≥в, шкоди, поновленн¤ порушених прав, свобод чи ≥нтерес≥в   ф≥зичних  ос≥б,  прав  чи  ≥нтерес≥в  юридичних  ос≥б, ≥нтерес≥в держави.

 

                             –озд≥л I

                        «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

 

     —татт¤ 1. ¬изначенн¤ терм≥н≥в

 

     1. ” цьому «акон≥ терм≥ни вживаютьс¤ в такому значенн≥: 

     безпосереднЇ     п≥дпор¤дкуванн¤     -    в≥дносини    пр¤моњ орган≥зац≥йноњ або правовоњ  залежност≥  п≥длеглоњ  особи  в≥д  њњ кер≥вника,  в  тому  числ≥  через  вир≥шенн¤  (участь у вир≥шенн≥) питань прийн¤тт¤ на  роботу,  зв≥льненн¤  з  роботи,  застосуванн¤ заохочень,  дисципл≥нарних ст¤гнень,  наданн¤ вказ≥вок,  доручень, контролю за њх виконанн¤м; 

     близьк≥ особи - подружж¤, д≥ти, батьки, р≥дн≥ брати ≥ сестри, д≥д,  баба,  онуки,  усиновлювач≥, усиновлен≥, а також ≥нш≥ особи, ¤к≥ сп≥льно проживають, пов'¤зан≥ сп≥льним побутом ≥ мають взаЇмн≥ права  та  обов'¤зки  ≥з  суб'Їктом,  зазначеним  у частин≥ перш≥й статт≥ 4 цього «акону; 

     конфл≥кт ≥нтерес≥в - суперечн≥сть м≥ж  особистими  ≥нтересами особи   та  њњ  службовими  повноваженн¤ми,  на¤вн≥сть  ¤коњ  можевплинути на об'Їктивн≥сть або неупереджен≥сть прийн¤тт¤ р≥шень,  а також  на  вчиненн¤ чи невчиненн¤ д≥й п≥д час виконанн¤ наданих њй службових повноважень; 

     корупц≥йне правопорушенн¤ - умисне д≥¤нн¤,  що м≥стить ознаки корупц≥њ,  вчинене  особою,  зазначеною  у частин≥ перш≥й статт≥ 4 цього   «акону,   за   ¤ке   законом   установлено    крим≥нальну, адм≥н≥стративну,       цив≥льно-правову      та      дисципл≥нарну в≥дпов≥дальн≥сть; 

     корупц≥¤ - використанн¤ особою,  зазначеною в частин≥  перш≥й статт≥  4  цього  «акону,  наданих  њй  службових  повноважень  та пов'¤заних ≥з цим  можливостей  з  метою  одержанн¤  неправом≥рноњ

вигоди  або прийн¤тт¤ об≥ц¤нки/пропозиц≥њ такоњ вигоди дл¤ себе чи ≥нших  ос≥б  або   в≥дпов≥дно   об≥ц¤нка/пропозиц≥¤   чи   наданн¤ неправом≥рноњ  вигоди особ≥,  зазначен≥й в частин≥ перш≥й статт≥ 4 цього «акону,  або на њњ вимогу ≥ншим ф≥зичним чи юридичним особам з  метою схилити цю особу до протиправного використанн¤ наданих њй службових повноважень та пов'¤заних ≥з цим можливостей; 

     неправом≥рна вигода - грошов≥ кошти або ≥нше майно, переваги, п≥льги,  послуги,  нематер≥альн≥ активи,  що њх без законних на те п≥дстав об≥ц¤ють,  пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ц≥ною, нижчою за м≥н≥мальну ринкову; 

     члени с≥м'њ  -  особи,  ¤к≥  перебувають у шлюб≥,  њхн≥ д≥ти, особи,  ¤к≥ перебувають п≥д оп≥кою ≥ п≥клуванн¤м,  ≥нш≥ особи, ¤к≥ сп≥льно  проживають,  пов'¤зан≥  сп≥льним  побутом,  мають взаЇмн≥ права та обов'¤зки,  у тому числ≥ особи,  ¤к≥ сп≥льно  проживають, але не перебувають у шлюб≥.

 

     —татт¤ 2. «аконодавство у сфер≥ запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ 

     1. ¬≥дносини,  що виникають у сфер≥  запоб≥ганн¤  ≥  протид≥њ корупц≥њ,  регулюютьс¤ цим «аконом, ≥ншими законами ≥ м≥жнародними договорами ”крањни,  згоду на обов'¤зков≥сть ¤ких надано ¬ерховною –адою  ”крањни,   а  також  прийн¤тими  на  њх  виконанн¤  ≥ншими нормативно-правовими актами. 

     2. ƒ≥¤ цього «акону та передбачен≥ ним обмеженн¤  поширюютьс¤ на вс≥х ос≥б, визначених суб'Їктами в≥дпов≥дальност≥ за корупц≥йн≥ правопорушенн¤, у межах, установлених цим «аконом. 

 

     —татт¤ 3. ќсновн≥ принципи запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ

     1. ƒ≥¤льн≥сть ≥з запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ  ірунтуЇтьс¤на принципах: 

     верховенства права; 

     законност≥;

     комплексного зд≥йсненн¤ правових, пол≥тичних, соц≥ально-економ≥чних, ≥нформац≥йних та ≥нших заход≥в; 

     пр≥оритетност≥ запоб≥жних заход≥в; 

     нев≥дворотност≥ в≥дпов≥дальност≥  за   вчиненн¤   корупц≥йних правопорушень; 

     в≥дкритост≥ та  прозорост≥ д≥¤льност≥ орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤; 

     участ≥ громадськост≥ у заходах щодо  запоб≥ганн¤  ≥  протид≥њ корупц≥њ,   державного   захисту  ос≥б,  ¤к≥  надають  допомогу  у зд≥йсненн≥ таких заход≥в; 

     забезпеченн¤ в≥дновленн¤ порушених прав ≥ законних ≥нтерес≥в, в≥дшкодуванн¤     збитк≥в,     шкоди,     завданоњ     корупц≥йним правопорушенн¤м.

 

     —татт¤ 4. —уб'Їкти в≥дпов≥дальност≥ за корупц≥йн≥ правопорушенн¤ 

     1. —уб'Їктами  в≥дпов≥дальност≥  за корупц≥йн≥ правопорушенн¤ Ї: 

     1) особи,  уповноважен≥  на  виконанн¤  функц≥й  держави  або м≥сцевого самовр¤дуванн¤: 

     а) ѕрезидент  ”крањни,  √олова  ¬ерховноњ –ади ”крањни,  його ѕерший заступник та  заступник,  ѕрем'Їр-м≥н≥стр  ”крањни,  ѕерший в≥це-прем'Їр-м≥н≥стр   ”крањни,   в≥це-прем'Їр-м≥н≥стри   ”крањни, м≥н≥стри, ≥нш≥ кер≥вники центральних орган≥в виконавчоњ влади, ¤к≥ не вход¤ть до складу  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, та њх заступники, √олова  —лужби  безпеки  ”крањни,  √енеральний  прокурор  ”крањни, √олова  Ќац≥онального  банку  ”крањни,  √олова  –ахунковоњ палати, ”повноважений  ¬ерховноњ  –ади  ”крањни  з  прав  людини,   √олова ¬ерховноњ  –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим,  √олова –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим; 

     б) народн≥  депутати   ”крањни,   депутати   ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, депутати м≥сцевих рад; 

     в) державн≥     службовц≥,     посадов≥    особи    м≥сцевого самовр¤дуванн¤; 

     г) в≥йськов≥ посадов≥ особи «бройних  —ил  ”крањни  та  ≥нших утворених в≥дпов≥дно до закон≥в в≥йськових формувань;

     і) судд≥  онституц≥йного —уду ”крањни, ≥нш≥ профес≥йн≥ судд≥, √олова,  члени,  дисципл≥нарн≥  ≥нспектори  ¬ищоњ  квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ судд≥в ”крањни,  службов≥ особи секретар≥ату ц≥Їњ  ом≥с≥њ, √олова,  заступник √олови,  секретар≥ секц≥й ¬ищоњ ради юстиц≥њ, а також ≥нш≥ члени ¬ищоњ ради юстиц≥њ, народн≥ зас≥дател≥ ≥ прис¤жн≥ (п≥д час виконанн¤ ними цих функц≥й); 

     д) особи р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в  внутр≥шн≥х справ,   державноњ   крим≥нально-виконавчоњ   служби,  орган≥в  та п≥дрозд≥л≥в  цив≥льного  захисту,  ƒержавноњ  служби  спец≥ального зв'¤зку та захисту ≥нформац≥њ ”крањни, особи начальницького складу податковоњ м≥л≥ц≥њ; 

     е) посадов≥ та службов≥  особи  орган≥в  прокуратури,  —лужби безпеки ”крањни,  дипломатичноњ служби,  митноњ служби,  державноњ податковоњ служби; 

     Ї) члени ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ; 

     ж) посадов≥ та службов≥ особи ≥нших орган≥в державноњ влади; 

     2) особи,  ¤к≥ дл¤ ц≥лей цього «акону прир≥внюютьс¤ до  ос≥б, уповноважених   на   виконанн¤   функц≥й   держави  або  м≥сцевого самовр¤дуванн¤: 

     а) посадов≥ особи юридичних ос≥б  публ≥чного  права,  ¤к≥  не зазначен≥  в  пункт≥  1 частини першоњ ц≥Їњ статт≥,  але одержують зароб≥тну плату за рахунок державного чи м≥сцевого бюджету; 

     б) особи, ¤к≥ не Ї державними службовц¤ми, посадовими особами м≥сцевого самовр¤дуванн¤,  але надають публ≥чн≥ послуги (аудитори, нотар≥уси,  оц≥нювач≥,  а  також  експерти,  арб≥тражн≥   керуюч≥, незалежн≥ посередники, члени трудового арб≥тражу, третейськ≥ судд≥ п≥д час виконанн¤ ними цих  функц≥й,  ≥нш≥  особи  в  установлених законом випадках); 

     в) посадов≥  особи  ≥ноземних  держав  (особи,  ¤к≥ об≥ймають посади в законодавчому,  виконавчому або судовому орган≥ ≥ноземноњ держави,  в  тому  числ≥  прис¤жн≥  зас≥дател≥,  ≥нш≥  особи,  ¤к≥ зд≥йснюють функц≥њ держави  дл¤  ≥ноземноњ  держави,  зокрема  дл¤ державного  органу або державного п≥дприЇмства),  а також ≥ноземн≥ третейськ≥ судд≥,  особи,  ¤к≥ уповноважен≥  вир≥шувати  цив≥льн≥, комерц≥йн≥  або  трудов≥  спори  в  ≥ноземних  державах у пор¤дку, альтернативному до судового; 

     г) посадов≥   особи   м≥жнародних   орган≥зац≥й   (прац≥вники м≥жнародноњ орган≥зац≥њ чи будь-¤к≥ ≥нш≥ особи, уповноважен≥ такою орган≥зац≥Їю д≥¤ти  в≥д  њњ  ≥мен≥),  а  також  члени  м≥жнародних парламентських  асамблей,  учасником  ¤ких  Ї ”крањна,  та судд≥ ≥ посадов≥ особи м≥жнародних суд≥в; 

     3) особи,  ¤к≥  пост≥йно  або  тимчасово  об≥ймають   посади, пов'¤зан≥     з     виконанн¤м     орган≥зац≥йно-розпор¤дчих    чи адм≥н≥стративно-господарських обов'¤зк≥в,  або  особи,  спец≥ально уповноважен≥  на  виконанн¤  таких  обов'¤зк≥в  у юридичних особах приватного  права  незалежно  в≥д  орган≥зац≥йно-правовоњ   форми, в≥дпов≥дно до закону;  

     4) посадов≥  особи  юридичних  ос≥б,  ф≥зичн≥  особи - у раз≥ одержанн¤ в≥д них особами,  зазначеними у  пунктах  1,  2  частини першоњ  ц≥Їњ  статт≥,  або  за  участю  цих  ос≥б  ≥ншими  особами неправом≥рноњ вигоди.

 

     —татт¤ 5. —уб'Їкти, ¤к≥ зд≥йснюють заходи щодо запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ 

     1. ѕрезидент   ”крањни,   ¬ерховна   –ада   ”крањни,   органи прокуратури ”крањни зд≥йснюють заходи щодо запоб≥ганн¤ ≥  протид≥њ корупц≥њ в  межах  повноважень,  визначених   онституц≥Їю  ”крањни ( 254к/96-¬– ). 

     2. ќргани державноњ влади зд≥йснюють заходи щодо  запоб≥ганн¤ ≥  протид≥њ  корупц≥њ  або  беруть  участь у њх зд≥йсненн≥ у межах повноважень,  визначених законами та ≥ншими виданими на њх  основ≥ нормативно-правовими актами. 

     3.  аб≥нет  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  спр¤мовуЇ  ≥ координуЇ роботу орган≥в виконавчоњ влади  щодо  запоб≥ганн¤  ≥  протид≥њ  корупц≥њ в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ( 254к/96-¬– ) ≥ закон≥в ”крањни,  акт≥в ѕрезидента ”крањни. 

     4.  оординац≥ю   реал≥зац≥њ   органами    виконавчоњ    влади визначеноњ  ѕрезидентом ”крањни антикорупц≥йноњ стратег≥њ зд≥йснюЇ спец≥ально уповноважений орган з питань антикорупц≥йноњ  пол≥тики, ¤кий  утворюЇтьс¤  ѕрезидентом  ”крањни ≥ д≥Ї в≥дпов≥дно до вимог, встановлених законом. 

     5. —пец≥ально уповноважен≥ суб'Їкти безпосередньо  зд≥йснюють у  межах  своЇњ  компетенц≥њ заходи щодо ви¤вленн¤,  припиненн¤ та розсл≥дуванн¤  корупц≥йних  правопорушень   (дал≥   -   спец≥ально уповноважен≥ суб'Їкти у сфер≥ протид≥њ корупц≥њ). 

     —пец≥ально уповноваженими   суб'Їктами   у   сфер≥   протид≥њ корупц≥њ Ї органи прокуратури, спец≥альн≥ п≥дрозд≥ли по боротьб≥ з орган≥зованою  злочинн≥стю  ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, податковоњ м≥л≥ц≥њ,  по  боротьб≥  з  корупц≥Їю  та  орган≥зованою злочинн≥стю —лужби безпеки ”крањни, ¬≥йськовоњ служби правопор¤дку у «бройних —илах ”крањни, ¤кщо ≥нше не передбачено законом. 

      оординац≥ю д≥¤льност≥  правоохоронних   орган≥в   з   питань протид≥њ   корупц≥њ   зд≥йснюють   у  межах  наданих  повноважень, визначених   законами,    √енеральний    прокурор    ”крањни    та п≥дпор¤дкован≥ йому прокурори. 

     6. —уб'Їктами,  ¤к≥ беруть участь у запоб≥ганн≥, ви¤вленн≥, а в установлених  законом  випадках  -  у  зд≥йсненн≥  заход≥в  щодо припиненн¤  корупц≥йних правопорушень,  в≥дновленн≥ порушених прав чи ≥нтерес≥в ф≥зичних та  юридичних  ос≥б,  ≥нтерес≥в  держави,  а також   в   ≥нформац≥йному   ≥   науково-досл≥дному   забезпеченн≥ зд≥йсненн¤  заход≥в  щодо  запоб≥ганн¤  ≥  протид≥њ  корупц≥њ,   у м≥жнародному сп≥вроб≥тництв≥ в ц≥й сфер≥, Ї:  

     1) уповноважен≥ п≥дрозд≥ли орган≥в державноњ влади; 

     2) м≥сцев≥   органи   виконавчоњ   влади,   органи  м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

     3) п≥дприЇмства,   установи,   орган≥зац≥њ   незалежно    в≥д п≥дпор¤дкованост≥  та  форми  власност≥,  њх  посадов≥ та службов≥ особи, а також громад¤ни, об'Їднанн¤ громад¤н за њх згодою. 

     7. ѕосадов≥  ≥  службов≥  особи  орган≥в   державноњ   влади, посадов≥   особи  м≥сцевого  самовр¤дуванн¤,  юридичних  ос≥б,  њх структурних   п≥дрозд≥л≥в   у    раз≥    ви¤вленн¤    корупц≥йного правопорушенн¤   чи   одержанн¤  ≥нформац≥њ  про  вчиненн¤  такого правопорушенн¤ прац≥вниками в≥дпов≥дних орган≥в  державноњ  влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤,  юридичних ос≥б,  њх структурних п≥дрозд≥л≥в зобов'¤зан≥ у межах своњх  повноважень  ужити  заход≥в щодо   припиненн¤   такого   правопорушенн¤  та  негайно  письмово пов≥домити про його вчиненн¤ спец≥ально  уповноважений  суб'Їкт  у сфер≥ протид≥њ корупц≥њ.

 

                            –озд≥л II

                «ј’ќƒ», —ѕ–яћќ¬јЌ≤ Ќј «јѕќЅ≤√јЌЌя ≤ ѕ–ќ“»ƒ≤ё  ќ–”ѕ÷≤ѓ

 

     —татт¤ 6. ќбмеженн¤ щодо використанн¤ службового становища

     1. ќсобам,  зазначеним  у пунктах 1-3 частини першоњ статт≥ 4 цього  «акону,   заборон¤Їтьс¤   використовувати   своњ   службов≥ повноваженн¤  та  пов'¤зан≥  з  цим  можливост≥  з метою одержанн¤ неправом≥рноњ    вигоди    або    у    зв'¤зку    з     прийн¤тт¤м об≥ц¤нки/пропозиц≥њ  такоњ  вигоди дл¤ себе чи ≥нших ос≥б,  у тому числ≥: 

     1) неправом≥рно  спри¤ти  ф≥зичним  або  юридичним  особам  у зд≥йсненн≥  ними  господарськоњ  д≥¤льност≥,  одержанн≥  субсид≥й, субвенц≥й,  дотац≥й, кредит≥в, п≥льг, укладанн≥ контракт≥в (у тому числ≥ на закуп≥влю товар≥в, роб≥т ≥ послуг за державн≥ кошти); 

     2) неправом≥рно спри¤ти призначенню на посаду особи; 

     3) неправом≥рно  втручатис¤  в  д≥¤льн≥сть  орган≥в державноњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ або посадових ос≥б; 

     4) неправом≥рно  надавати  перевагу  ф≥зичним  або  юридичним особам    у    зв'¤зку    з    п≥дготовкою    проект≥в,   виданн¤м нормативно-правових  акт≥в  та прийн¤тт¤м  р≥шень,   затвердженн¤м (погодженн¤м) висновк≥в.

 

     —татт¤ 7. ќбмеженн¤ щодо сум≥сництва та сум≥щенн¤ з ≥ншими

               видами д≥¤льност≥ 

     1. ќсобам,  зазначеним у пункт≥ 1  частини  першоњ  статт≥  4 цього «акону, заборон¤Їтьс¤: 

     1) займатис¤ ≥ншою оплачуваною або п≥дприЇмницькою д≥¤льн≥стю (кр≥м  викладацькоњ,  науковоњ  ≥  творчоњ  д≥¤льност≥,   медичноњ практики, ≥нструкторськоњ та судд≥вськоњ практики ≥з спорту), ¤кщо ≥нше не передбачено   онституц≥Їю  (  254к/96-¬–  )  або  законами ”крањни; 

     2) входити  до  складу  органу  управл≥нн¤ чи нагл¤довоњ ради п≥дприЇмства або орган≥зац≥њ,  що маЇ на мет≥  одержанн¤  прибутку (кр≥м випадк≥в, коли особи зд≥йснюють функц≥њ з управл≥нн¤ акц≥¤ми (частками,  па¤ми), що належать держав≥ чи територ≥альн≥й громад≥, та представл¤ють ≥нтереси держави чи територ≥альноњ громади в рад≥ товариства (спостережн≥й рад≥),  рев≥з≥йн≥й ком≥с≥њ господарського товариства), ¤кщо  ≥нше не передбачено  онституц≥Їю ( 254к/96-¬– ) або законами ”крањни. 

     2. ” раз≥ ¤кщо  онституц≥Їю ( 254к/96-¬– ) ≥ законами ”крањни дл¤   окремих   посад   встановлено   спец≥альн≥   обмеженн¤  щодо сум≥сництва  та  сум≥щенн¤  з  ≥ншими  видами  д≥¤льност≥,  то  њх додержанн¤ забезпечуЇтьс¤ за спец≥альними процедурами.  

     3. ќбмеженн¤,  передбачен≥  частиною  першою ц≥Їњ статт≥,  не поширюютьс¤ на  депутат≥в  ¬ерховноњ  –ади  јвтономноњ  –еспубл≥ки  рим,  депутат≥в  м≥сцевих  рад  (кр≥м  тих,  ¤к≥  зд≥йснюють своњ повноваженн¤ у в≥дпов≥дн≥й рад≥ на пост≥йн≥й основ≥), член≥в ¬ищоњ ради  юстиц≥њ  (кр≥м  тих,  ¤к≥  працюють  у ¬ищ≥й рад≥ юстиц≥њ на пост≥йн≥й основ≥), народних зас≥дател≥в ≥ прис¤жних.

 

     —татт¤ 8. ќбмеженн¤ щодо одержанн¤ дарунк≥в (пожертв) 

     1. ќсобам,  зазначеним у пункт≥  1  та  п≥дпунктах  "а",  "б" пункту  2  частини  першоњ  статт≥  4 цього «акону,  заборон¤Їтьс¤ безпосередньо або через ≥нших ос≥б одержувати  дарунки  (пожертви) в≥д юридичних або ф≥зичних ос≥б: 

     1) за р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть в ≥нтересах дарувальника, що приймаютьс¤, вчин¤ютьс¤ ¤к безпосередньо такою особою, так ≥ за њњ спри¤нн¤ ≥ншими посадовими особами та органами; 

     2) ¤кщо  особа,  ¤ка  даруЇ  (зд≥йснюЇ)  дарунок  (пожертву), перебуваЇ в п≥дпор¤дкуванн≥ такоњ особи. 

     2. ќсоби,  зазначен≥  у  пункт≥  1  та  п≥дпунктах  "а",  "б" пункту 2  частини  першоњ  статт≥ 4 цього «акону,  можуть приймати дарунки,   ¤к≥   в≥дпов≥дають   загальновизнаним   у¤вленн¤м   про гостинн≥сть,  та  пожертви,  кр≥м випадк≥в,  передбачених частиною першою ц≥Їњ статт≥,  ¤кщо варт≥сть  таких  дарунк≥в  (пожертв)  не перевищуЇ 50 в≥дсотк≥в м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати,  встановленоњ на  день  прийн¤тт¤  дарунка  (пожертви),  одноразово,  а  сукупна варт≥сть  таких  дарунк≥в  (пожертв),  отриманих  з одного джерела прот¤гом року, - одн≥Їњ м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, встановленоњ на 1 с≥чн¤ поточного року. 

     ѕередбачене ц≥Їю  частиною  обмеженн¤  щодо вартост≥ дарунк≥в (пожертв) не поширюЇтьс¤ на дарунки (пожертви), ¤к≥: 

     1) даруютьс¤ (зд≥йснюютьс¤) близькими особами; 

     2) одержуютьс¤ ¤к загальнодоступн≥ знижки на товари, послуги, загальнодоступн≥ виграш≥, призи, прем≥њ, бонуси. 

     3. ƒарунки,  одержан≥  особами,  зазначеними  у  пункт≥  1 та п≥дпунктах "а", "б" пункту 2 частини першоњ статт≥ 4 цього «акону, ¤к подарунки держав≥,  јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим,  територ≥альн≥й громад≥,  державним або комунальним установам чи  орган≥зац≥¤м,  Ї в≥дпов≥дно  державною  або  комунальною  власн≥стю  ≥  передаютьс¤ органу,  установ≥ чи орган≥зац≥њ у пор¤дку,  визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

 

     —татт¤ 9. ќбмеженн¤ щодо роботи близьких ос≥б 

     1. ќсоби,  зазначен≥  у  п≥дпунктах "а",  "в"-"ж" пункту 1 та п≥дпункт≥ "а" пункту 2 частини першоњ статт≥ 4  цього  «акону,  не можуть мати у безпосередньому п≥дпор¤дкуванн≥ близьких њм ос≥б або бути  безпосередньо  п≥дпор¤дкованими  у  зв'¤зку   з   виконанн¤м повноважень близьким њм особам. 

     ќсоби, зазначен≥  у  п≥дпунктах  "а",  "в"-"ж"  пункту  1  та п≥дпункт≥ "а" пункту 2  частини  першоњ  статт≥  4  цього  «акону, зобов'¤зан≥ пов≥домити кер≥вництво органу,  на посаду в ¤кому вони претендують, про працюючих у цьому орган≥ близьких њм ос≥б.

 

     ѕоложенн¤ абзац≥в  першого  та  другого   ц≥Їњ   частини   не тпоширюютьс¤ на: 

     1) народних зас≥дател≥в ≥ прис¤жних; 

     2) близьких   ос≥б,  ¤к≥  безпосередньо  п≥дпор¤дкован≥  один одному у зв'¤зку з перебуванн¤м кожного з них на виборн≥й посад≥; 

     3) ос≥б,  ¤к≥  працюють  у  с≥льськ≥й  м≥сцевост≥,   г≥рських населених пунктах; 

     4) ос≥б,  ¤к≥  працюють  в  галуз≥ осв≥ти,  науки,  культури, охорони здоров'¤, ф≥зичноњ культури та спорту; 

     5) ≥нших ос≥б, визначених законом. 

 

     2. ” раз≥ виникненн¤ обставин,  що порушують  вимоги  частини першоњ  ц≥Їњ статт≥,  в≥дпов≥дн≥ особи,  близьк≥ њм особи вживають заход≥в щодо усуненн¤ таких обставин у п'¤тнадц¤тиденний строк. 

     якщо в зазначений строк ц≥ обставини добров≥льно не  усунуто, в≥дпов≥дн≥  особи  або близьк≥ њм особи в м≥с¤чний строк з моменту виникненн¤ обставин п≥дл¤гають переведенню в установленому пор¤дку на ≥ншу посаду, що виключаЇ безпосереднЇ п≥дпор¤дкуванн¤. 

     ” раз≥ неможливост≥ такого переведенн¤ особа, ¤ка перебуваЇ у п≥дпор¤дкуванн≥, п≥дл¤гаЇ зв≥льненню ≥з займаноњ посади.  

     3. ќсобам,  зазначеним у п≥дпунктах "а",  "в"-"ж" пункту 1 та п≥дпункт≥  "а" пункту 2 частини першоњ статт≥ 4 цього «акону (кр≥м народних зас≥дател≥в ≥ прис¤жних),  заборон¤Їтьс¤ брати  участь  у робот≥   колег≥альних   орган≥в   п≥д  час  розгл¤ду  питань  щодо призначенн¤ на посаду близьких њм ос≥б та у будь-¤кий ≥нший спос≥б впливати на прийн¤тт¤ такого р≥шенн¤.

 

     —татт¤ 10. ќбмеженн¤ щодо ос≥б, ¤к≥ зв≥льнилис¤ з посад або припинили д≥¤льн≥сть, пов'¤зану з виконанн¤м функц≥й  держави, м≥сцевого самовр¤дуванн¤

 

     1. ќсобам,  уповноваженим  на  виконанн¤  функц≥й держави або м≥сцевого самовр¤дуванн¤,  зазначеним у пункт≥  1  частини  першоњ статт≥  4  цього «акону,  ¤к≥ зв≥льнилис¤ з посади або ≥ншим чином припинили д≥¤льн≥сть,  пов'¤зану з виконанн¤м функц≥й держави  або м≥сцевого  самовр¤дуванн¤,  прот¤гом  року  з  дн¤  њњ  припиненн¤ заборон¤Їтьс¤: 

     1) укладати  трудов≥   договори   (контракти)   або   вчин¤ти правочини  у  сфер≥  п≥дприЇмницькоњ  д≥¤льност≥ з п≥дприЇмствами, установами чи орган≥зац≥¤ми незалежно в≥д  форми  власност≥,  ¤кщо особи,  зазначен≥ в абзац≥ першому ц≥Їњ частини,  прот¤гом року до дн¤   припиненн¤   виконанн¤   функц≥й   держави   або   м≥сцевого самовр¤дуванн¤  зд≥йснювали  повноваженн¤ з контролю,  нагл¤ду або п≥дготовки чи прийн¤тт¤ в≥дпов≥дних  р≥шень  щодо  д≥¤льност≥  цих п≥дприЇмств, установ чи орган≥зац≥й; 

     2) розголошувати  або  використовувати в ≥нший спос≥б у своњх ≥нтересах ≥нформац≥ю,  ¤ка стала њм в≥дома у зв'¤зку з  виконанн¤м службових повноважень, кр≥м випадк≥в, установлених законом; 

     3) представл¤ти  ≥нтереси  будь-¤коњ  особи у справах (у тому числ≥ в тих,  що розгл¤даютьс¤ в судах),  в ¤ких ≥ншою стороною  Ї орган (органи), в ¤кому (¤ких) вони працювали.

 

     —татт¤ 11. —пец≥альна перев≥рка щодо ос≥б,¤к≥ претендують на зайн¤тт¤ посад, пов'¤заних ≥з  виконанн¤м функц≥й держави або м≥сцевого самовр¤дуванн¤

     {  —татт¤  11 набираЇ чинност≥ з 1 с≥чн¤ 2012 року - див. п.1 розд≥лу VIII "ѕрик≥нцев≥ та перех≥дн≥ положенн¤" цього «акону } 

     1. —тосовно   ос≥б,   ¤к≥   претендують  на  зайн¤тт¤  посад, зазначених у пункт≥ 1 частини першоњ статт≥ 4 цього  «акону  (кр≥м кандидат≥в  на  пост  ѕрезидента  ”крањни,  кандидат≥в  у  народн≥ депутати ”крањни,  кандидат≥в у депутати ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки   рим,  м≥сцевих рад та на посади с≥льських,  селищних, м≥ських гол≥в),  проводитьс¤ спец≥альна перев≥рка,  у  тому  числ≥ щодо в≥домостей, поданих особисто. 

     ќрган≥зац≥¤ проведенн¤  спец≥альноњ перев≥рки покладаЇтьс¤ на кер≥вника (заступника кер≥вника) органу  державноњ  влади,  органу м≥сцевого  самовр¤дуванн¤,  на  зайн¤тт¤  посади в ¤кому претендуЇ особа, кр≥м випадк≥в, установлених законом. 

     ƒо проведенн¤ спец≥альноњ  перев≥рки  залучаютьс¤  спец≥ально уповноважен≥ суб'Їкти   у   сфер≥  протид≥њ  корупц≥њ,  а  в  раз≥ потреби - ≥нш≥ центральн≥ органи виконавчоњ влади. 

     2. —пец≥альн≥й перев≥рц≥ п≥дл¤гають в≥домост≥ про особу,  ¤ка претендуЇ на зайн¤тт¤ посади, зазначеноњ в пункт≥ 1 частини першоњ статт≥ 4 цього «акону (кр≥м кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, кандидат≥в  у  народн≥  депутати  ”крањни,  кандидат≥в  у депутати ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки   рим,  м≥сцевих  рад  та  на посади с≥льських, селищних, м≥ських гол≥в), зокрема щодо: 

     1) прит¤гненн¤ особи до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥, в тому числ≥  за  корупц≥йн≥  правопорушенн¤,  на¤вност≥  судимост≥,   њњ зн¤тт¤, погашенн¤; 

     2) факту,    що    особа    п≥ддана,    п≥ддавалас¤    ран≥ше адм≥н≥стративним ст¤гненн¤м за корупц≥йн≥ правопорушенн¤; 

     3) достов≥рност≥  в≥домостей,  зазначених  у  декларац≥њ  про майно, доходи,   витрати   ≥  зобов'¤занн¤  ф≥нансового  характеру ( 3206а-17 ); 

     4) на¤вност≥ в особи корпоративних прав; 

     5) стану   здоров'¤,  осв≥ти,  на¤вност≥  наукового  ступен¤, вченого званн¤, п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ.

 

     3. —пец≥альна перев≥рка проводитьс¤ у п'¤тнадц¤тиденний строк за письмовою згодою особи, ¤ка претендуЇ на зайн¤тт¤ посади. 

     ” раз≥  ненаданн¤ особою такоњ згоди питанн¤ щодо призначенн¤ њњ на посаду не розгл¤даЇтьс¤. 

     ” раз≥ встановленн¤  за  результатами  спец≥альноњ  перев≥ркифакту  поданн¤  претендентом  на посаду неправдивих в≥домостей про себе посадова  особа  (орган),  ¤ка  (¤кий)  зд≥йснюЇ  призначенн¤ (обранн¤)  на  цю  посаду,  в≥дмовл¤Ї  претенденту  у  призначенн≥ (обранн≥)  на  посаду,  а  також  прот¤гом  трьох   робочих   дн≥в пов≥домл¤Ї  про ви¤влений факт правоохоронн≥ органи дл¤ реагуванн¤ в  установленому  законом  пор¤дку,  кр≥м   випадк≥в,   визначених законом. 

     –≥шенн¤ про  в≥дмову  у  призначенн≥  (обранн≥)  на  посаду зп≥дстави,  зазначеноњ в абзац≥ третьому ц≥Їњ  частини,  може  бути оскаржено до суду. 

     ѕор¤док орган≥зац≥њ    проведенн¤    спец≥альноњ    перев≥рки затверджуЇтьс¤ ѕрезидентом ”крањни.

 

     4. ƒл¤ проведенн¤ спец≥альноњ перев≥рки особа,  ¤ка претендуЇ на зайн¤тт¤ посади, подаЇ до в≥дпов≥дного органу: 

     1) письмову згоду на проведенн¤ спец≥альноњ перев≥рки; 

     2) автоб≥ограф≥ю; 

     3) коп≥ю документа, ¤кий посв≥дчуЇ особу; 

     4) декларац≥ю  про  майно,  доходи,  витрати  ≥  зобов'¤занн¤ ф≥нансового характеру  за  минулий р≥к за формою ( 3206а-17 ),  що додаЇтьс¤ до цього «акону;  

     5) коп≥њ  документ≥в  про  осв≥ту,  вчен≥  званн¤  та науков≥ ступен≥; 

     6) медичну дов≥дку про стан здоров'¤ за формою,  затвердженою ћ≥н≥стерством охорони здоров'¤ ”крањни; 

     7) коп≥ю  в≥йськового  квитка  (дл¤  в≥йськовослужбовц≥в  або в≥йськовозобов'¤заних); 

     8) дов≥дку про допуск до  державноњ  таЇмниц≥  (у  раз≥  його на¤вност≥). 

     5. ѕ≥сл¤  одержанн¤  письмовоњ згоди особи,  ¤ка претендуЇ на зайн¤тт¤ посади,  на проведенн¤ спец≥альноњ  перев≥рки  орган,  на посаду в ¤кому претендуЇ особа, не п≥зн≥ше наступного дн¤ надсилаЇ до  в≥дпов≥дних  орган≥в  державноњ  влади,  до  компетенц≥њ  ¤ких належить проведенн¤ спец≥альноњ перев≥рки в≥домостей, передбачених у частин≥ друг≥й ц≥Їњ статт≥,  запит про перев≥рку в≥домостей щодо особи, ¤ка претендуЇ на зайн¤тт¤ в≥дпов≥дноњ посади. 

     «апит п≥дписуЇ  кер≥вник органу,  на посаду в ¤кому претендуЇ особа,  а в раз≥ його в≥дсутност≥ - особа,  ¤ка виконуЇ  обов'¤зки кер≥вника,  або  один  з  його заступник≥в в≥дпов≥дно до розпод≥лу функц≥ональних обов'¤зк≥в.

      ƒо запиту додаютьс¤ коп≥њ документ≥в,  зазначених  у  частин≥ четверт≥й ц≥Їњ статт≥. 

     6. ≤нформац≥¤ про результати спец≥альноњ перев≥рки, п≥дписана кер≥вником  органу,  що  зд≥йснював  перев≥рку,  а  в  раз≥   його в≥дсутност≥ - особою,  ¤ка виконуЇ його обов'¤зки, або заступником кер≥вника   органу   в≥дпов≥дно   до   розпод≥лу    функц≥ональних обов'¤зк≥в,  подаЇтьс¤ до органу, ¤кий над≥слав в≥дпов≥дний запит, у семиденний строк з дати надходженн¤ запиту.  

     ќрган, на  посаду  в  ¤кому  претендуЇ  особа,  на   п≥дстав≥ одержаноњ  ≥нформац≥њ  готуЇ  дов≥дку  про  результати спец≥альноњ перев≥рки. 

     ќсоби, щодо ¤ких проведена спец≥альна перев≥рка,  мають право на ознайомленн¤ з дов≥дкою про результати спец≥альноњ перев≥рки та в раз≥ незгоди з результатами перев≥рки можуть подавати зазначеним органам своњ зауваженн¤ у письмов≥й форм≥. 

     7. ≤нформац≥¤   про   результати   спец≥альноњ  перев≥рки  та документи щодо њњ  проведенн¤  Ї  конф≥денц≥йними,  ¤кщо  вони  не м≥ст¤ть   в≥домостей,   що   становл¤ть  державну  таЇмницю.  “ак≥ документи збер≥гаютьс¤  в  пор¤дку,  встановленому  в≥дпов≥дно  до закону.

 

     —татт¤ 12. ‘≥нансовий контроль

     {  —татт¤  12 набираЇ чинност≥ з 1 с≥чн¤ 2012 року - див. п.1 розд≥лу VIII "ѕрик≥нцев≥ та перех≥дн≥ положенн¤" цього «акону } 

     1. ќсоби,  зазначен≥  у  пункт≥  1,  п≥дпункт≥  "а"  пункту 2 частини першоњ статт≥  4  цього  «акону,  зобов'¤зан≥  щор≥чно  до 1 кв≥тн¤  подавати за м≥сцем роботи (служби) декларац≥ю про майно, доходи,  витрати ≥ зобов'¤занн¤ ф≥нансового характеру  за  минулий р≥к за формою ( 3206а-17 ), що додаЇтьс¤ до цього «акону.

     ќсоби, ¤к≥  не  мали  можливост≥ подати до 1 кв≥тн¤ за м≥сцем роботи  (служби)  декларац≥ю  про   майно,   доходи,   витрати   ≥ зобов'¤занн¤   ф≥нансового   характеру   за   минулий   р≥к  через перебуванн¤ у в≥дпустц≥ у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами або дл¤ догл¤ду за дитиною,  через тимчасову непрацездатн≥сть, перебуванн¤ за межами ”крањни,  п≥д вартою, подають таку декларац≥ю за зв≥тний р≥к  до  31  грудн¤.  ќсоби,  ¤к≥  не подали декларац≥ю про майно, доходи,  витрати ≥ зобов'¤занн¤ ф≥нансового характеру  за  минулий р≥к  ≥з  зазначених  причин  ≥  зв≥льн¤ютьс¤ з цього м≥сц¤ роботи, зобов'¤зан≥  подати  таку  декларац≥ю  до   роз≥рванн¤   трудового договору. 

     2. ¬≥домост≥,  зазначен≥  у  декларац≥њ  про  майно,  доходи, витрати  ≥  зобов'¤занн¤  ф≥нансового  характеру  за  минулий  р≥к ѕрезидента   ”крањни,  √олови  ¬ерховноњ  –ади  ”крањни,  народних депутат≥в  ”крањни,  ѕрем'Їр-м≥н≥стра  ”крањни,  член≥в    аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни,  √олови та судд≥в  онституц≥йного —уду ”крањни, √олови та судд≥в ¬ерховного —уду ”крањни,  гол≥в та  судд≥в  вищих спец≥ал≥зованих  суд≥в ”крањни,  √енерального прокурора ”крањни та його  заступник≥в,  √олови  Ќац≥онального  банку  ”крањни,  √олови –ахунковоњ  палати,  √олови  та член≥в ¬ищоњ ради юстиц≥њ,  член≥в ÷ентральноњ  виборчоњ  ком≥с≥њ,  ”повноваженого   ¬ерховноњ   –ади ”крањни  з  прав  людини,  √олови  та член≥в ¬ищоњ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ судд≥в ”крањни,  кер≥вник≥в ≥нших орган≥в державноњ  влади та  њх  заступник≥в,  член≥в  колег≥альних орган≥в державноњ влади (ком≥с≥й,  рад), кер≥вник≥в орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та њх заступник≥в,  п≥дл¤гають  оприлюдненню  прот¤гом  30 дн≥в з дн¤ њх поданн¤  шл¤хом  опубл≥куванн¤  в  оф≥ц≥йних  друкованих  виданн¤х в≥дпов≥дних   орган≥в   державноњ   влади   та  орган≥в  м≥сцевого самовр¤дуванн¤. 

     3. ”  раз≥  в≥дкритт¤  особою,  зазначеною  в  пункт≥  1   та п≥дпункт≥  "а"  пункту  2  частини  першоњ  статт≥ 4 цього «акону, валютного рахунка в установ≥ банку-нерезидента вона зобов'¤зана  в дес¤тиденний  строк  письмово  пов≥домити  про  це орган державноњ податковоњ служби  за  м≥сцем  проживанн¤  ≥з  зазначенн¤м  номера рахунка ≥ м≥сцезнаходженн¤ банку-нерезидента. 

     4. ѕор¤док  збер≥ганн¤  документ≥в ≥ використанн¤ в≥домостей,зазначених у декларац≥њ про майно,  доходи, витрати ≥ зобов'¤занн¤ ф≥нансового   характеру,   та  в≥домостей,  передбачених  частиною третьою ц≥Їњ статт≥,  затверджуЇтьс¤  аб≥нетом  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни в≥дпов≥дно до вимог, встановлених законом. 

     5. ќсоба,  ¤ка  претендуЇ  на  зайн¤тт¤ посади,  зазначеноњ в пункт≥ 1 та п≥дпункт≥ "а" пункту 2 частини першоњ статт≥  4  цього «акону,  до  призначенн¤  або обранн¤ на в≥дпов≥дну посаду подаЇ в установленому  законом  пор¤дку  декларац≥ю  про  майно, доходи,витрати  ≥  зобов'¤занн¤  ф≥нансового  характеру за минулий р≥к за формою ( 3206а-17 ), що додаЇтьс¤ до цього «акону.

 

     —татт¤ 13.  одекси повед≥нки 

     1. «агальн≥ вимоги до повед≥нки ос≥б,  зазначених у пункт≥  1 частини  першоњ  статт≥  4  цього  «акону,  ¤кими вони зобов'¤зан≥ керуватис¤ п≥д час виконанн¤ своњх службових повноважень, п≥дстави та  пор¤док прит¤гненн¤ до в≥дпов≥дальност≥ за порушенн¤ цих вимог установлюютьс¤ законом. 

     2. «аконами  та  ≥ншими   нормативно-правовими   актами,   що визначають  орган≥зац≥ю  ≥  пор¤док  д≥¤льност≥  орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤,  наданн¤ окремих  вид≥в державних   послуг   або   пор¤док   д≥¤льност≥   категор≥й  ос≥б, уповноважених   на   виконанн¤    функц≥й    держави,    м≥сцевого самовр¤дуванн¤,  можуть  установлюватис¤  спец≥альн≥  вимоги  щодо повед≥нки таких ос≥б. 

     3. ƒержава спри¤Ї закр≥пленню норм профес≥йноњ етики та ≥нших вимог   щодо   зд≥йсненн¤  окремих  вид≥в  д≥¤льност≥  в  кодексах повед≥нки п≥дприЇмц≥в, представник≥в в≥дпов≥дних профес≥й. 

     —татт¤ 14. ”регулюванн¤ конфл≥кту ≥нтерес≥в

 

     1. ќсоби,  зазначен≥  у  пункт≥  1  та  п≥дпунктах  "а",  "б"пункту 2 частини першоњ статт≥ 4 цього «акону, зобов'¤зан≥: 

     1) уживати  заход≥в  щодо  недопущенн¤  будь-¤коњ  можливост≥ виникненн¤ конфл≥кту ≥нтерес≥в; 

     2) пов≥домл¤ти  нев≥дкладно  безпосереднього  кер≥вника   про на¤вн≥сть конфл≥кту ≥нтерес≥в. 

     2. «акони  та  ≥нш≥  нормативно-правов≥  акти,  що визначають повноваженн¤   орган≥в   державноњ   влади,   орган≥в    м≥сцевого самовр¤дуванн¤,  пор¤док наданн¤ окремих вид≥в державних послуг та провадженн¤  ≥нших  вид≥в  д≥¤льност≥,  пов'¤заних  ≥з  виконанн¤м функц≥й   держави,  м≥сцевого  самовр¤дуванн¤,  мають  передбачати пор¤док та шл¤хи врегулюванн¤ конфл≥кту ≥нтерес≥в.

 

     —татт¤ 15. јнтикорупц≥йна експертиза проект≥в нормативно-правових акт≥в

     1. «  метою  ви¤вленн¤  у  проектах нормативно-правових акт≥в норм,  що  можуть  спри¤ти  вчиненню  корупц≥йних   правопорушень, розробленн¤ рекомендац≥й стосовно њх усуненн¤ ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни    проводить    антикорупц≥йну     експертизу     проект≥в нормативно-правових акт≥в. 

     ѕор¤док ≥  методолог≥¤  проведенн¤ антикорупц≥йноњ експертизи проект≥в нормативно-правових  акт≥в  та  пор¤док  оприлюдненн¤  њњ результат≥в визначаютьс¤ ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни. 

     –езультати антикорупц≥йноњ експертизи п≥дл¤гають обов'¤зковому розгл¤ду п≥д  час  прийн¤тт¤  р≥шенн¤  щодо  виданн¤ (прийн¤тт¤) в≥дпов≥дного нормативно-правового акта. 

     2. ќбов'¤зков≥й антикорупц≥йн≥й експертиз≥ п≥дл¤гають проекти закон≥в    ”крањни,    акт≥в     ѕрезидента     ”крањни,     ≥нших нормативно-правових  акт≥в,  що  розробл¤ютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни,  м≥н≥стерствами,  ≥ншими центральними органами виконавчоњ влади. 

     3. «а   ≥н≥ц≥ативою   ф≥зичних   ос≥б,   об'Їднань  громад¤н, юридичних  ос≥б   може   проводитис¤   громадська   антикорупц≥йна експертиза проект≥в нормативно-правових акт≥в. 

     ѕроведенн¤ громадськоњ  антикорупц≥йноњ  експертизи  проект≥в нормативно-правових   акт≥в   та   оприлюдненн¤   њњ   результат≥в зд≥йснюютьс¤  за  рахунок  в≥дпов≥дних  ф≥зичних  ос≥б,  об'Їднань громад¤н,  юридичних  ос≥б  або  ≥нших  джерел,   не   заборонених законодавством.

 

     —татт¤ 16. ¬имоги щодо прозорост≥ ≥нформац≥њ

 

     1. ќсобам,  зазначеним  у пунктах 1-3 частини першоњ статт≥ 4 цього «акону, заборон¤Їтьс¤: 

     1) в≥дмовл¤ти ф≥зичним або  юридичним  особам  в  ≥нформац≥њ, наданн¤   ¤коњ  цим  ф≥зичним  або  юридичним  особам  передбачено законом; 

     2) надавати несвоЇчасно,  недостов≥рну чи не в повному обс¤з≥ ≥нформац≥ю, ¤ка п≥дл¤гаЇ наданню в≥дпов≥дно до закону. 

     2. Ќе  може бути в≥днесена до ≥нформац≥њ з обмеженим доступом ≥нформац≥¤ про: 

     1) розм≥ри,  види благод≥йноњ та ≥ншоњ допомоги, що надаЇтьс¤ ф≥зичним  та  юридичним  особам  чи  одержуЇтьс¤  в≥д них особами, зазначеними в пункт≥ 1 частини першоњ статт≥ 4 цього «акону; 

     2) розм≥ри,  види оплати прац≥ ос≥б,  зазначених у  пункт≥  1 частини  першоњ  статт≥  4  цього  «акону,  а  також одержан≥ цими особами за  правочинами,  ¤к≥  п≥дл¤гають  обов'¤зков≥й  державн≥й реЇстрац≥њ, дарунки (пожертви).

 

     —татт¤ 17. «аборона на одержанн¤ послуг ≥ майна органами державноњ влади та органами м≥сцевого                самовр¤дуванн¤ 

     1. ќрганам державноњ влади,  органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤ заборон¤Їтьс¤ одержувати в≥д ф≥зичних,  юридичних ос≥б  безоплатно послуги та майно, кр≥м випадк≥в, передбачених законами або чинними м≥жнародними договорами ”крањни.

 

                            –озд≥л III

                  ”„ј—“№ √–ќћјƒ—№ ќ—“≤ ¬ «ј’ќƒј’

               ўќƒќ «јѕќЅ≤√јЌЌя ≤ ѕ–ќ“»ƒ≤ѓ  ќ–”ѕ÷≤ѓ

 

     —татт¤ 18. ”часть громадськост≥ в заходах щодо запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ 

     1. ќб'Їднанн¤    громад¤н,    њх   члени   або   уповноважен≥ представники,  а  також  окрем≥  громад¤ни   в   д≥¤льност≥   щодо запоб≥ганн¤,  ви¤вленн¤  ≥  протид≥њ  корупц≥йним  правопорушенн¤м (кр≥м випадк≥в, коли це в≥днесено законом до виключноњ компетенц≥њ спец≥ально  уповноважених  суб'Їкт≥в  у  сфер≥  протид≥њ корупц≥њ) мають право: 

     1) пов≥домл¤ти  про  ви¤влен≥  факти   вчиненн¤   корупц≥йних правопорушень  спец≥ально уповноваженим суб'Їктам у сфер≥ протид≥њ корупц≥њ,  ≥ншим органам,  зазначеним у  статт≥  5  цього  «акону, кер≥вництву та колективу п≥дприЇмства,  установи чи орган≥зац≥њ, в ¤ких були вчинен≥ ц≥ правопорушенн¤, а також громадськост≥; 

     2) запитувати та одержувати в≥д орган≥в  державноњ  влади  та орган≥в   м≥сцевого   самовр¤дуванн¤  в  обс¤гах  та  пор¤дку,  не заборонених законом,  ≥нформац≥ю про д≥¤льн≥сть щодо запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ; 

     3) проводити,      замовл¤ти      проведенн¤      громадськоњ антикорупц≥йноњ  експертизи  проект≥в  нормативно-правових  акт≥в, подавати  за  результатами  експертизи  пропозиц≥њ  до в≥дпов≥дних орган≥в державноњ влади; 

     4) брати участь у парламентських слуханн¤х та ≥нших заходах з питань запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ; 

     5) вносити пропозиц≥њ суб'Їктам права законодавчоњ ≥н≥ц≥ативи щодо  вдосконаленн¤   законодавчого   регулюванн¤   в≥дносин,   що виникають у сфер≥ запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ;  

     6) проводити,  замовл¤ти проведенн¤ досл≥джень,  у тому числ≥ наукових,  соц≥олог≥чних тощо,  з питань  запоб≥ганн¤  ≥  протид≥њ корупц≥њ; 

     7) проводити  заходи  щодо  ≥нформуванн¤  населенн¤  з питань запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ; 

     8) зд≥йснювати громадський контроль за виконанн¤м  закон≥в  у сфер≥  запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ,  з використанн¤м при цьому таких форм контролю, ¤к≥ не суперечать законодавству.

     2. ќб'Їднанню громад¤н,  ф≥зичн≥й,  юридичн≥й особ≥  не  може бути   в≥дмовлено   в   наданн≥  доступу  до  ≥нформац≥њ  стосовно компетенц≥њ суб'Їкт≥в,  ¤к≥ зд≥йснюють заходи щодо  запоб≥ганн¤  ≥ протид≥њ   корупц≥њ,   а   також  стосовно  основних  напр¤м≥в  њх д≥¤льност≥.  “ака ≥нформац≥¤ надаЇтьс¤  в  пор¤дку,  встановленому законом. 

     3. «аконопроекти  та проекти ≥нших нормативно-правових акт≥в,

що  передбачають  наданн¤   п≥льг,   переваг   окремим   суб'Їктам

господарюванн¤, а також делегуванн¤ повноважень орган≥в виконавчоњ

влади  або  орган≥в   м≥сцевого   самовр¤дуванн¤,   з   метою   њх

громадського  обговоренн¤  розм≥щуютьс¤  на  оф≥ц≥йних  веб-сайтах

орган≥в  державноњ   влади,   орган≥в   м≥сцевого   самовр¤дуванн¤

нев≥дкладно,  але  не п≥зн≥ше дн¤,  наступного за днем њх внесенн¤

належним суб'Їктом  до  в≥дпов≥дного  органу  державноњ  влади  чи

органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

 

     4. ќргани  державноњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤

узагальнюють результати громадського обговоренн¤ законопроект≥в та

проект≥в  ≥нших  нормативно-правових акт≥в,  передбачених частиною

третьою  ц≥Їњ  статт≥,  та  оприлюднюють  њх  у  засобах   масовоњ

≥нформац≥њ.

 

     —татт¤ 19. ≤нформуванн¤ громадськост≥ про заходи щодо

                запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ

 

     1. —пец≥ально уповноважен≥ суб'Їкти у сфер≥ протид≥њ корупц≥њ

зобов'¤зан≥  щороку  не п≥зн≥ше 10 лютого оприлюднювати ≥нформац≥ю

про вжит≥ заходи щодо протид≥њ корупц≥њ та про  ос≥б,  прит¤гнутих

до в≥дпов≥дальност≥ за вчиненн¤ корупц≥йних правопорушень.

 

     2. —пец≥ально  уповноважений  орган  з питань антикорупц≥йноњ

пол≥тики щороку  не  п≥зн≥ше  15  кв≥тн¤  готуЇ  та  оприлюднюЇ  у

визначеному    аб≥нетом   ћ≥н≥стр≥в   ”крањни   пор¤дку  зв≥т  про

результати  проведенн¤  заход≥в  щодо   запоб≥ганн¤   ≥   протид≥њ

корупц≥њ.

 

     ” зв≥т≥ мають в≥дображатис¤ так≥ в≥домост≥:

 

     1) статистичн≥  дан≥  про  результати  д≥¤льност≥  спец≥ально

уповноважених суб'Їкт≥в у сфер≥ протид≥њ корупц≥њ  з  обов'¤зковим

зазначенн¤м таких даних:

 

     а) к≥льк≥сть   ос≥б,   щодо   ¤ких   винесено  постанови  про

прит¤гненн¤ ¤к обвинуваченого та складено протоколи  про  вчиненн¤

адм≥н≥стративних корупц≥йних правопорушень;

 

     б) к≥льк≥сть   ос≥б,   щодо   ¤ких   набрав   законноњ   сили

обвинувальний вирок суду  та  на  ¤ких  накладено  адм≥н≥стративне

ст¤гненн¤ за корупц≥йне правопорушенн¤;

 

     в) в≥домост≥ окремо за категор≥¤ми ос≥б, зазначених у частин≥

перш≥й статт≥ 4 цього «акону,  ≥  за  видами  в≥дпов≥дальност≥  за

корупц≥йн≥ правопорушенн¤;

 

     г) в≥домост≥     про     розм≥р     завданих     корупц≥йними

правопорушенн¤ми збитк≥в, стан та обс¤ги њх в≥дшкодуванн¤;

 

     2) узагальнен≥ результати антикорупц≥йноњ експертизи проект≥в

нормативно-правових акт≥в;

 

     3) ≥нформац≥¤  про  результати  виконанн¤  органами державноњ

влади заход≥в щодо запоб≥ганн¤ та протид≥њ корупц≥њ,  у тому числ≥

в рамках м≥жнародного сп≥вроб≥тництва;

 

     4) результати   соц≥олог≥чних   досл≥джень,   що  провод¤тьс¤

державними та недержавними науково-досл≥дними установами, з питань

поширенн¤ корупц≥њ;

 

     5) ≥нформац≥¤  про  стан  реал≥зац≥њ  визначеноњ  ѕрезидентом

”крањни антикорупц≥йноњ стратег≥њ.

 

     —татт¤ 20. ƒержавний захист ос≥б, ¤к≥ надають допомогу в

                запоб≥ганн≥ ≥ протид≥њ корупц≥њ

 

     1. ќсоби,  ¤к≥  надають  допомогу  в  запоб≥ганн≥  ≥ протид≥њ

корупц≥њ,  перебувають п≥д захистом  держави.  ƒержава  забезпечуЇ

зд≥йсненн¤        правоохоронними        органами        правових,

орган≥зац≥йно-техн≥чних та ≥нших заход≥в,  спр¤мованих  на  захист

в≥д протиправних пос¤гань на житт¤,  здоров'¤, житло та ≥нше майно

ос≥б,  ¤к≥ надають допомогу в запоб≥ганн≥ ≥ протид≥њ  корупц≥њ,  а

також близьких њм ос≥б.

 

     2. ƒержавний захист ос≥б,  ¤к≥ надають допомогу в запоб≥ганн≥

≥ протид≥њ корупц≥њ,  зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно  до  «акону  ”крањни

"ѕро забезпеченн¤ безпеки ос≥б,  ¤к≥ беруть участь у крим≥нальному

судочинств≥" ( 3782-12 ).

 

                            –озд≥л IV

          ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј  ќ–”ѕ÷≤…Ќ≤ ѕ–ј¬ќѕќ–”Ў≈ЌЌя

 

     —татт¤ 21. ¬иди в≥дпов≥дальност≥ за корупц≥йн≥ правопорушенн¤

 

     1. «а  вчиненн¤ корупц≥йних правопорушень особи,  зазначен≥ в

частин≥  перш≥й   статт≥   4   цього   «акону,   прит¤гаютьс¤   до

крим≥нальноњ,      адм≥н≥стративноњ,      цив≥льно-правовоњ     та

дисципл≥нарноњ в≥дпов≥дальност≥ в установленому законом пор¤дку.

 

     2. ¬≥домост≥ про ос≥б, ¤ких прит¤гнуто до в≥дпов≥дальност≥ за

вчиненн¤  корупц≥йних  правопорушень,  у  триденний  строк  з  дн¤

набранн¤ в≥дпов≥дним р≥шенн¤м суду законноњ сили,  прит¤гненн¤  до

цив≥льно-правовоњ   в≥дпов≥дальност≥,  накладенн¤  дисципл≥нарного

ст¤гненн¤ занос¤тьс¤  до  ™диного  державного  реЇстру  ос≥б,  ¤к≥

вчинили  корупц≥йн≥  правопорушенн¤,  що  формуЇтьс¤  та  ведетьс¤

ћ≥н≥стерством юстиц≥њ  ”крањни.  ѕоложенн¤  про  ™диний  державний

реЇстр   ос≥б,  ¤к≥  вчинили  корупц≥йн≥  правопорушенн¤,  пор¤док

формуванн¤ та веденн¤ цього реЇстру  затверджуЇтьс¤  ћ≥н≥стерством

юстиц≥њ ”крањни.

 

     —татт¤ 22. ќсобливост≥ зв≥льненн¤ з роботи ос≥б, ¤к≥ вчинили

                корупц≥йн≥ правопорушенн¤

 

     1. ќсоба,  щодо ¤коњ винесено постанову  про  прит¤гненн¤  ¤к

обвинуваченоњ  у  вчиненн≥  злочину  у сфер≥ службовоњ д≥¤льност≥,

п≥дл¤гаЇ в≥дстороненню  в≥д  виконанн¤  повноважень  на  посад≥  в

пор¤дку,  визначеному законом, до розгл¤ду справи судом, ¤кщо ≥нше

не передбачено  онституц≥Їю ( 254к/96-¬– ) ≥ законами ”крањни.

 

     ќсоба, щодо  ¤коњ  складено  протокол   про   адм≥н≥стративне

корупц≥йне правопорушенн¤,  ¤кщо  ≥нше не передбачено  онституц≥Їю

( 254к/96-¬– ) ≥ законами  ”крањни,  може  бути  в≥дсторонена  в≥д

виконанн¤  службових  повноважень  за  р≥шенн¤м  кер≥вника  органу

(установи,  п≥дприЇмства,  орган≥зац≥њ),  в ¤кому вона працюЇ,  до

зак≥нченн¤ розгл¤ду справи судом.

 

     ” раз≥  закритт¤  провадженн¤  у  справ≥  про адм≥н≥стративне

корупц≥йне правопорушенн¤ у зв'¤зку з в≥дсутн≥стю под≥њ або складу

адм≥н≥стративного   правопорушенн¤   в≥дсторонен≥й  в≥д  виконанн¤

службових повноважень особ≥ в≥дшкодовуЇтьс¤ середн≥й зароб≥ток  за

час вимушеного прогулу, пов'¤заного з таким в≥дстороненн¤м.

 

     2. ƒострокове   припиненн¤   повноважень  особи  на  виборн≥й

посад≥,  припиненн¤  повноважень  посадовоњ   особи   на   посад≥,

зв≥льненн¤,   що  зд≥йснюЇтьс¤  за  р≥шенн¤м  ѕрезидента  ”крањни,

¬ерховноњ –ади ”крањни,   аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни,  зв≥льненн¤

в≥йськовоњ  посадовоњ  особи  з  в≥йськовоњ  служби  у  зв'¤зку  з

прит¤гненн¤м до в≥дпов≥дальност≥ за корупц≥йне  правопорушенн¤,  а

також   в≥дстороненн¤   такоњ   особи   в≥д   виконанн¤  службових

повноважень у випадках,  передбачених частиною першою ц≥Їњ статт≥,

зд≥йснюЇтьс¤ з  урахуванн¤м особливостей,  визначених  онституц≥Їю

( 254к/96-¬– ) ≥ законами ”крањни.

 

     ≤нш≥ особи,   ¤ких    прит¤гнуто    до    крим≥нальноњ    або

адм≥н≥стративноњ  в≥дпов≥дальност≥  за  корупц≥йн≥ правопорушенн¤,

пов'¤зан≥  з  порушенн¤м  обмежень,  передбачених   цим   «аконом,

п≥дл¤гають  зв≥льненню з в≥дпов≥дних посад у триденний строк з дн¤

отриманн¤   органом    державноњ    влади,    органом    м≥сцевого

самовр¤дуванн¤,   п≥дприЇмством,   установою,  орган≥зац≥Їю  коп≥њ

в≥дпов≥дного судового р≥шенн¤,  ¤ке набрало  законноњ  сили,  ¤кщо

≥нше не передбачено законом.

 

     3. ѕро  зв≥льненн¤ особи з посади у зв'¤зку з прит¤гненн¤м до

в≥дпов≥дальност≥  за  корупц≥йне   правопорушенн¤,   пов'¤зане   з

порушенн¤м  обмежень,  передбачених  цим «аконом,  кер≥вник органу

державноњ влади,  органу м≥сцевого  самовр¤дуванн¤,  п≥дприЇмства,

установи,  орган≥зац≥њ  у триденний строк письмово пов≥домл¤Ї суд,

¤кий постановив обвинувальний  вирок  або  прийн¤в  постанову  про

накладенн¤     адм≥н≥стративного     ст¤гненн¤    за    корупц≥йне

правопорушенн¤,  та  спец≥ально  уповноважений  центральний  орган

виконавчоњ  влади з питань державноњ служби.  ѕор¤док ≥нформуванн¤

спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ  влади  з

питань  державноњ  служби  про  ос≥б,  уповноважених  на виконанн¤

функц≥й держави або  м≥сцевого  самовр¤дуванн¤,  ¤к≥  зв≥льнен≥  у

зв'¤зку   з   прит¤гненн¤м   до   в≥дпов≥дальност≥  за  корупц≥йне

правопорушенн¤, встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

 

     4. « метою ви¤вленн¤ причин  та  умов,  що  спри¤ли  вчиненню

корупц≥йного правопорушенн¤ або невиконанню вимог цього «акону, за

поданн¤м  спец≥ально  уповноваженого  суб'Їкта  у  сфер≥  протид≥њ

корупц≥њ за р≥шенн¤м кер≥вника органу,  в ¤кому працюЇ особа,  ¤ка

вчинила таке правопорушенн¤,  проводитьс¤ службове розсл≥дуванн¤ в

пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

 

     5. ќбмеженн¤  щодо  заборони  особ≥,  зв≥льнен≥й  з  посади у

зв'¤зку  з  прит¤гненн¤м   до   в≥дпов≥дальност≥   за   корупц≥йне

правопорушенн¤,  займатис¤  д≥¤льн≥стю,  пов'¤заною  з  виконанн¤м

функц≥й  держави,  м≥сцевого   самовр¤дуванн¤,   або   такою,   що

прир≥внюЇтьс¤  до  ц≥Їњ  д≥¤льност≥,  встановлюЇтьс¤  виключно  за

вмотивованим р≥шенн¤м суду, ¤кщо ≥нше не передбачено законом.

 

                             –озд≥л V

           ”—”Ќ≈ЌЌя Ќј—Ћ≤ƒ ≤¬  ќ–”ѕ÷≤…Ќ»’ ѕ–ј¬ќѕќ–”Ў≈Ќ№

 

     —татт¤ 23. ¬≥дшкодуванн¤ збитк≥в, шкоди, завданих держав≥

                внасл≥док вчиненн¤ корупц≥йного правопорушенн¤

 

     1. «битки,  шкода,   завдан≥   держав≥   внасл≥док   вчиненн¤

корупц≥йного    правопорушенн¤,    п≥дл¤гають    в≥дшкодуванню   в

установленому законом пор¤дку.

 

     —татт¤ 24. Ќезаконн≥ нормативно-правов≥ акти та правочини

 

     1. Ќормативно-правов≥  акти,   р≥шенн¤,   видан≥   (прийн¤т≥)

внасл≥док   вчиненн¤   корупц≥йного  правопорушенн¤,  можуть  бути

скасован≥ органом або посадовою особою, уповноваженою на прийн¤тт¤

чи скасуванн¤ в≥дпов≥дних акт≥в, р≥шень, або визнан≥ незаконними в

судовому  пор¤дку  за  за¤вою  за≥нтересованоњ   ф≥зичноњ   особи,

об'Їднанн¤ громад¤н,  юридичноњ особи, прокурора, органу державноњ

влади, органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

 

     2. ѕравочин, укладений внасл≥док корупц≥йного правопорушенн¤,

Ї н≥кчемним.

 

     —татт¤ 25. ¬≥дновленн¤ прав ≥ законних ≥нтерес≥в та

                в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, шкоди, завданих ф≥зичним та

                юридичним особам внасл≥док вчиненн¤ корупц≥йного

                правопорушенн¤

 

     1. ‘≥зичн≥ та юридичн≥ особи,  права ¤ких порушено  внасл≥док

вчиненн¤  корупц≥йного правопорушенн¤ ≥ ¤ким завдано моральноњ або

майновоњ  шкоди,  збитк≥в,  мають  право  на   в≥дновленн¤   прав,

в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, шкоди в установленому законом пор¤дку.

 

     2. «битки,   шкода,  завдан≥  ф≥зичн≥й  або  юридичн≥й  особ≥

внасл≥док незаконних р≥шень,  д≥й або безд≥¤льност≥ суб'Їкта, ¤кий

зд≥йснюЇ    заходи   щодо   запоб≥ганн¤   ≥   протид≥њ   корупц≥њ,

в≥дшкодовуютьс¤  з  ƒержавного  бюджету  ”крањни  в  установленому

законом   пор¤дку.   ƒержава,  јвтономна  –еспубл≥ка   рим,  орган

м≥сцевого самовр¤дуванн¤,  ¤к≥ в≥дшкодували збитки, шкоду, завдану

незаконним р≥шенн¤м, д≥¤ми або безд≥¤льн≥стю суб'Їкта, що зд≥йснюЇ

заходи  щодо  запоб≥ганн¤  та  протид≥њ  корупц≥њ,   мають   право

зворотноњ вимоги (регресу) до особи, ¤ка завдала збитк≥в, шкоди, у

розм≥р≥  виплаченого  в≥дшкодуванн¤  (кр≥м  в≥дшкодуванн¤  виплат,

пов'¤заних  ≥з  трудовими  в≥дносинами,  в≥дшкодуванн¤м  моральноњ

шкоди).

 

     —татт¤ 26. ¬илученн¤ незаконно одержаного майна

 

     1.  ошти  та  ≥нше   майно,   одержан≥   внасл≥док   вчиненн¤

корупц≥йного  правопорушенн¤,  п≥дл¤гають  конф≥скац≥њ за р≥шенн¤м

суду в установленому законом  пор¤дку,  а  кошти  у  встановленому

судом  розм≥р≥  вартост≥  незаконно  одержаних  послуг  чи п≥льг -

ст¤гненню на користь держави.

 

                            –озд≥л VI

              ќЌ“–ќЋ№ ≤ Ќј√Ћяƒ «ј ¬» ќЌјЌЌяћ «ј ќЌ≤¬

             ” —‘≈–≤ «јѕќЅ≤√јЌЌя ≤ ѕ–ќ“»ƒ≤ѓ  ќ–”ѕ÷≤ѓ

 

     —татт¤ 27.  онтроль у сфер≥ запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ

 

     1. ¬ерховна –ада ”крањни зд≥йснюЇ парламентський  контроль  у

сфер≥   запоб≥ганн¤   ≥  протид≥њ  корупц≥њ  в  межах,  визначених

 онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ).

 

     ≤нш≥ органи  державноњ  влади  зд≥йснюють  контроль  у  сфер≥

запоб≥ганн¤  та протид≥њ корупц≥њ у межах повноважень та у спос≥б,

що передбачен≥  онституц≥Їю ( 254к/96-¬– ) ≥ законами ”крањни.

 

     —татт¤ 28. √ромадський контроль за виконанн¤м закон≥в у сфер≥

                запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ

 

     1. √ромадський   контроль   за  виконанн¤м  закон≥в  у  сфер≥

запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ  зд≥йснюЇтьс¤  на  п≥дстав≥  та  в

пор¤дку, визначеному законом.

 

     —татт¤ 29. ѕрокурорський нагл¤д

 

     1. Ќагл¤д  за  додержанн¤м  закон≥в  у  сфер≥  запоб≥ганн¤  ≥

протид≥њ корупц≥њ зд≥йснюЇтьс¤ √енеральним прокурором  ”крањни  та

п≥дпор¤дкованими йому прокурорами.

 

                            –озд≥л VII

                    ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≈ —ѕ≤¬–ќЅ≤“Ќ»÷“¬ќ

 

     —татт¤ 30. ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво у сфер≥ запоб≥ганн¤ ≥

                протид≥њ корупц≥њ

 

     1. ”крањна  в≥дпов≥дно до укладених нею м≥жнародних договор≥в

зд≥йснюЇ сп≥вроб≥тництво у сфер≥ запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ з

≥ноземними державами,  м≥жнародними орган≥зац≥¤ми,  ¤к≥ зд≥йснюють

заходи щодо запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њ.

 

     2. ћ≥жнародна правова  допомога  та  ≥нш≥  види  м≥жнародного

сп≥вроб≥тництва    у   справах   про   корупц≥йн≥   правопорушенн¤

зд≥йснюютьс¤ компетентними органами в≥дпов≥дно до законодавства та

м≥жнародних договор≥в ”крањни, згоду на обов'¤зков≥сть ¤ких надано

¬ерховною –адою ”крањни.

 

     —татт¤ 31. ћ≥жнародн≥ договори ”крањни у сфер≥ запоб≥ганн¤ ≥

                протид≥њ корупц≥њ

 

     1. ”  раз≥  ¤кщо  м≥жнародними  договорами ”крањни,  згоду на

обов'¤зков≥сть ¤ких надано ¬ерховною  –адою  ”крањни,  встановлено

≥нш≥   правила,   н≥ж   т≥,   що  передбачен≥  законодавством  про

запоб≥ганн¤   ≥   протид≥ю   корупц≥њ,   застосовуютьс¤    правила

м≥жнародних договор≥в.

 

     —татт¤ 32. ћ≥жнародний обм≥н ≥нформац≥Їю у сфер≥ запоб≥ганн¤

                ≥ протид≥њ корупц≥њ

 

     1.  омпетентн≥ органи  ”крањни  можуть  надавати  в≥дпов≥дним

органам ≥ноземних держав та одержувати в≥д них ≥нформац≥ю,  у тому

числ≥ з  обмеженим  доступом,  з  питань  запоб≥ганн¤  ≥  протид≥њ

корупц≥њ   з   додержанн¤м   вимог  законодавства  та  м≥жнародних

договор≥в ”крањни,  згоду на обов'¤зков≥сть ¤ких надано  ¬ерховною

–адою ”крањни.

 

     2. Ќаданн¤  органам  ≥ноземних  держав  ≥нформац≥њ  з питань,

пов'¤заних з запоб≥ганн¤м ≥ протид≥Їю  корупц≥њ,  можливе  лише  в

раз≥,  ¤кщо  ц≥  органи  та в≥дпов≥дний компетентний орган ”крањни

можуть  установити  такий  режим  доступу  до   ≥нформац≥њ,   ¤кий

унеможливлюЇ   розкритт¤   ≥нформац≥њ   дл¤   ≥нших  ц≥лей  чи  њњ

розголошенн¤   у   будь-¤кий   спос≥б,   у   тому   числ≥   шл¤хом

несанкц≥онованого доступу.

 

     —татт¤ 33. «аходи щодо поверненн¤ в ”крањну кошт≥в та ≥ншого

                майна, одержаних внасл≥док корупц≥йних

                правопорушень, ≥ розпор¤джанн¤ вилученими коштами

                та ≥ншим майном, одержаними внасл≥док корупц≥йних

                правопорушень

 

     1. ”крањна  зд≥йснюЇ  заходи щодо поверненн¤ в ”крањну кошт≥в

та ≥ншого майна,  одержаних внасл≥док корупц≥йних правопорушень, ≥

розпор¤джаЇтьс¤   цими  коштами  та  ≥ншим  майном  в≥дпов≥дно  до

законодавства  та  м≥жнародних   договор≥в   ”крањни,   згоду   на

обов'¤зков≥сть ¤ких надано ¬ерховною –адою ”крањни.

 

                           –озд≥л VIII

                ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ “ј ѕ≈–≈’≤ƒЌ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

 

     1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥  з  1  липн¤  2011  року,  кр≥м

статей 11 ≥ 12, ¤к≥ набирають чинност≥ з 1 с≥чн¤ 2012 року.

 

     2. ”  декларац≥њ  про майно,  доходи,  витрати ≥ зобов'¤занн¤

ф≥нансового характеру за 2011 р≥к в≥домост≥ про витрати  надаютьс¤

з дн¤ набранн¤ чинност≥ цим «аконом.

 

     3.  аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  у  трим≥с¤чний  строк  з дн¤

набранн¤ чинност≥ цим «аконом:

 

     внести на розгл¤д  ¬ерховноњ  –ади  ”крањни  пропозиц≥њ  щодо

приведенн¤ законодавчих акт≥в у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом;

 

     забезпечити прийн¤тт¤ нормативно-правових акт≥в, передбачених

цим «аконом;

 

     привести своњ нормативно-правов≥ акти у в≥дпов≥дн≥сть ≥з  цим

«аконом;

 

     забезпечити приведенн¤   у   в≥дпов≥дн≥сть   ≥з  цим  «аконом

нормативно-правових акт≥в м≥н≥стерств та ≥нших центральних орган≥в

виконавчоњ влади.

 

 

 ѕрезидент ”крањни                                      ¬.яЌ” ќ¬»„

 

 м.  ињв, 7 кв≥тн¤ 2011 року

          N 3206-VI

√оловна

ƒата последнего изменени¤ этого узла 12.08.2006

Hosted by uCoz