Регламент роботи

28.11.12

Головна
Керівництво
Президія райради шостого скликання
Депутати
Постійні комісії районної ради шостого скликання
Депутатські фракції
Регламент роботи
Виконавчий апарат
Кошторис доходів і видатків районної ради

 

ГЛУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДРУГА СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

02.12.2010                                                                Глухів

Про регламент роботи Глухівської

районної ради шостого скликання

  

         Відповідно до п.5 ч.1 ст.43, ч.13 ст.46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити регламент роботи Глухівської районної ради  шостого скликання /додається/. 

         2. Ввести в дію регламент роботи Глухівської районної ради з дня прийняття цього рішення. 

  

Голова                                                                                                         В. В. Цюкало

 

                                                Додаток

                                                                                                                       до рішення районної ради

                                                                                                                       шостого скликання

                                                                                                                        від 02.12.2010 року                    

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Глухівської районної ради шостого скликання 

         Регламент роботи Глухівської районної ради визначає порядок діяльності Глухівської районної ради, її депутатів, органів та посадових осіб і відповідає Конституції України, Законам України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  „Про статус депутатів місцевих рад” та іншим законам. 

РОЗДІЛ 1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

         1. Глухівська районна рада – орган місцевого самоврядування.                                      

            Згідно з Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” Глухівська районна рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл та селищ Глухівського району у межах повноважень визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в України» та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими та селищними радами. 

         2. Кількісний склад районної ради.

          У відповідності до Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” рішенням обласної ради від 03 вересня 2010 року визначено загальний склад ради шостого скликання у кількості 66 депутатів, які обрані населенням відповідної території на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. 

         3. Повноважність районної ради.                                                              

         Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

         У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

         У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

         Повноваження ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на першій сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

          Строк  повноважень ради визначається Конституцією України.

 

         4. Акти районної ради.

         Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Глухівського району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

         Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках :

         - обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради, звільнення їх з посади ;

         - прийняття рішення про недовіру голові місцевої державної адміністрації

         - внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови місцевої державної адміністрації.

         Рішення ради нормативно - правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк  введення цих рішень у дію. 

         5. Гласність та відкритість роботи районної ради.                                  

Засідання ради, її президії, постійних депутатських комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим регламентом.

Рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію доручень виборців.

Гласність роботи ради забезпечується шляхом друкування її рішень в засобах масової інформації, зокрема в газеті «Глухівщина», трансляцією її засідань по місцевому радіомовленню.

Виконавчий апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали, які поширюються серед депутатів, за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких прийнято в установленому порядку відповідне рішення.

На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні посадові особи та інші запрошені, що не є депутатами ради.

Голова ради, заступник голови ради або за їх дорученням працівники виконавчого апарату ради можуть запросити за власною ініціативою або за пропозицією відповідної комісії державних службовців, фахівців на засідання ради, на яких розглядається питання, що опрацьовується цією комісією або стосується її предметної діяльності.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні.

Запрошені посадові особи зобов’язані прибути на засідання ради.

Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради зобов’язані дотримуватись встановленого  порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть бути виведені з приміщення засідання. 

6. Взаємовідносини з райдержадміністрацією.

         Районна рада будує свої взаємовідносини з районною державною адміністрацією на засадах взаєморозуміння та співпраці по вирішенню нагальних проблем економічного і соціального розвитку територій району згідно з Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про місцеві державні адміністрації”.

         Районна державна адміністрація звітує районній раді про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, а також повноважень, делегованих районною радою та виконання рішень ради з цих питань.

         Після заслуховування звіту районної державної адміністрації рада приймає відповідне рішення. 

                                          РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ РАДИ 

         7. Форми роботи районної ради.

         Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

         У період між сесіями можуть проводитися : засідання постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших утворених радою органів, засідання президії, депутатських груп та фракцій, погоджувальної ради депутатських фракцій, загальні збори депутатів. 

         8. Планування роботи районної ради.

         Рада  проводить свою роботу за планом, який складається на рік і  затверджується на її пленарному засіданні.

         Пропозиції до плану роботи ради можуть вносити : голова ради, постійні комісії, депутат (депутати), депутатські групи, фракції, голова райдержадміністрації.

         Пропозиції до плану роботи ради не пізніше ніж за 30 днів до закінчення поточного року, а також зміни та доповнення до нього подаються голові ради, який організовує підготовку та обговорення у постійних комісіях відповідного проекту рішення та вносить його на розгляд ради.

         Звіт про виконання плану роботи ради заслуховується на її пленарному засіданні та при необхідності корегується.

         9. Контроль за виконанням рішень районної ради.

     Контроль за виконанням рішень ради покладається на постійні комісії, що визначаються окремим пунктом у прийнятих рішеннях. Організаційну та методичну роботу щодо здійснення контролю за виконанням рішень ради постійними комісіями забезпечують посадові особи виконавчого апарату районної ради. 

РОЗДІЛ 3. ПІДГОТОВКА ПИТАНЬ НА СЕСІЮ РАЙОННОЇ РАДИ І ПОПЕРЕДНІЙ ІХ РОЗГЛЯД

         10. Порядок підготовки питань до розгляду районною радою.

         Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує  заступник голови районної ради.

         Внесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради та президії ради.

         При прийнятті невідкладних рішень на вимогу головуючого на пленарному засіданні ради, за погодженням більше половини від кількості присутніх на засіданні депутатів, питання може бути розглянуте під час пленарного засідання.

            Основою для формування порядку денного наступної сесії є річний план роботи ради, який затверджується рішенням ради.

          Право ініціювати розгляд питання на сесії мають голова районної ради, заступник голови ради, депутати, постійні депутатські комісії, депутатські групи, фракції, голова райдержадміністрації. 

         11. Вимоги до проектів рішення.

         Проекти рішень повинні відповідати чинному законодавству України.

         Проект рішення має містити :

         - найменування ради, номер скликання ради та номер сесії, дату та місце прийняття, рішення, заголовок;

         - текст рішення, який складається з преамбули, в якій подаються обґрунтування, мета і доцільність прийняття рішення, посилання на нормативно-правові акти (повна назва документа, номер розділу,  глави, статті, частини, підпункту, абзацу) та постановляючої частини.

         Проекти рішень із соціально-економічних питань повинні мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв’язанні відповідних проблем ;

         - перелік виконавців, а також визначення термінів виконання рішення;

         - додатки до проекту рішення (якщо на них є посилання в пунктах самого рішення).   

         12.Підготовка проектів рішень.

         Проект рішення готує ініціатор розгляду питання або виконавчий апарат ради. Проекти рішень до їх внесення на розгляд ради підлягають обов’язковому погодженню із зацікавленими органами та організаціями.

         Проект рішення  вноситься розробником проекту разом з листком про його погодження, в якому зазначаються зацікавлені органи та організації, які:

-         погодили проект;

-         висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

-         висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником.

         У випадку, коли рішення, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до раніше прийнятих рішень, ці зміни або доповнення включаються до проекту рішення або подаються окремим актом одночасно з проектом.

         За наявності розбіжностей щодо проекту рішення керівник органу, який готує проект, повинен забезпечити їх обговорення із зацікавленими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

         У разі внесення проекту рішення з розбіжностями до нього додається протокол розбіжностей, в якому повинна міститися редакція спірного пункту проекту, варіант редакції, запропонований зацікавленим структурним підрозділом, органом чи організацією.

         Неврегульовані розбіжності щодо проекту рішення розглядаються постійними комісіями ради, які приймають рішення про врахування або відхилення зауважень.

         Під час опрацювання проекту рішення у разі невідповідності його чинному законодавству України головний спеціаліст-юрисконсульт відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради робить відповідні поправки.

         Проект рішення візується керівниками зацікавлених органів та організацій, працівниками виконавчого апарату ради, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку головним спеціалістом-юрисконсультом), керуючим справами та заступником голови ради.

         Розробник проекту рішення робить доповідь на пленарному засіданні ради. Ініціатор розгляду питання, якщо він не готує проекту рішення, має право на співдоповідь. 

     13. Попередній розгляд проектів рішень.

         Не пізніше як за 10 днів підготовлені і оформлені належним чином проекти рішень у друкованому і електронному вигляді подаються у загальний відділ виконавчого апарату районної ради, який організує їх попередній розгляд у профільних постійних комісіях.

         Для попереднього вивчення питань, розробки проектів рішень ради розпорядженням голови або рішенням ради можуть утворюватись підготовчі комісії і робочі групи.

         Прискорений порядок підготовки питань до розгляду на сесії ради допускається за згодою голови ради чи його заступника.

         Завізовані проекти рішень та довідкові матеріалі у цьому випадку подаються депутатам після попереднього розгляду питання профільною постійною комісією не пізніш як за день до початку сесії.

         Ініціатор розгляду питання радою, у випадку, коли він сам готує проект рішення, має право зняти це питання з розгляду і припинити процедуру його погодження на будь-якому етапі, звернувшись до голови ради. 

         14. Матеріали до сесії районної ради.

         Необхідні для ознайомлення, вивчення та роботи під час сесії документи надаються депутатам не пізніше як за 5 днів до початку сесії.

         У виняткових випадках – перед початком пленарних засідань.

         У проекті порядку денного подається перелік питань, що пропонуються до розгляду, із зазначенням доповідача.

         Проект порядку денного сесії затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

         Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості. Якщо за  наслідками голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим.

         Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь (присутня) в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.       

РОЗДІЛ 4. СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ.

      15. Сесія районної ради – основна форма її роботи.

         Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені до її відома Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

         В приміщенні на час проведення пленарних засідань встановлюється Державний Прапор України та Прапор району.

         Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

         Момент відкриття та закриття пленарних засідань супроводжується Державним Гімном України.        

         16. Перша сесія районної ради.

         Перше пленарне засідання першої сесії ради скликає і відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

          З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше 5 осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту ради. 

         17. Порядок скликання сесії районної ради.

         Наступні сесії скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

         Сесію може бути скликано за обставин і у спосіб, визначених у частинах 6-8 статті 46 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні».

         Розпорядження про скликання сесії ради приймається не пізніш як за 10 днів до сесії і доводиться до відома депутатів і населення через засоби масової інформації, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. 

         18. Відкриття сесії районної ради.

         Сесію ради відкриває і веде голова ради.

         У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови ради, який її відкриває і веде. Сесія скликається також за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації та  постійною комісією. За дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, сесію відкриває один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.

         Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів, від загального складу ради.

         Реєстрацію документів та запрошених на сесію здійснюють працівники виконавчого апарату районної ради. Вхід до залу засідань ради запрошених осіб проводиться згідно запрошень.

         На початку засідання головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів та за наявності кворуму оголошує сесію відкритою. 

         19. Послідовність розгляду питань на сесії районної ради.

         Після відкриття сесії головуючий послідовно ставить на розгляд такі питання :

         - вибори лічильної комісії;

         - обрання секретаріату сесії;

         - оголошення депутатських запитів;

         - оголошення заяв від депутатських фракцій;

         - прийняття порядку денного сесії;

         - затвердження регламенту роботи сесії;

         - розгляд питань, внесених до порядку денного;

         - оголошення заяв і пропозицій, що не стосуються питань, внесених до порядку денного та надійшли головуючому від депутатів під час сесії;

         - оголошення депутатами звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об»єднань; виступи депутатів з короткими заявами і повідомленнями, депутатськими запитаннями.

         20. Секретаріат сесії районної ради. 

         На час проведення засідання кожної сесії ради утворюється секретаріат, який обирається відкритим голосуванням з числа депутатів (не менше двох).

         Секретаріат організовує ведення протоколу засідання сесії, веде запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, організовує роботу зі зверненнями громадян, які надійшли на адресу сесії та інформує  головуючого. 

          21. Порядок денний сесії.

         Порядок денний чергової сесії ради визначає питання, які виносяться на розгляд пленарних засідань ради.

         Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає:

    - прийняття проекту порядку денного за основу. Проект порядку денного вважається прийнятим за основу, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на пленарному засіданні районної ради депутатів;

     - внесення до порядку денного депутатських запитів. Депутатські запити вносяться до порядку денного сесії без голосування;

    - затвердження порядку денного в цілому. Рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні ради депутатів.

          Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради.

         22. Тривалість сесії районної ради

         Сесія ради триває до завершення розгляду всіх питань, внесених до порядку денного. Більшістю голосів депутатів від загального (кількісного) складу ради робота сесії може бути припинена та продовжена в терміни і дні, визначені радою, а також перенесена в постійні комісії.

         23.    Закриття сесії районної ради

         Після вичерпання питань, внесених до порядку денного сесії, та заслуховування коротких повідомлень і звернень депутатів, а також за рішенням ради про припинення роботи сесії сесія закривається.

Головуючий оголошує сесію ради закритою, після чого виконується Гімн України.

         24.    Протоколи сесії районної ради

         Хід пленарних засідань ради фіксується на диктофон. Запис засідання зберігається протягом трьох місяців від дати його проведення, після цього знищується.  Після проведення сесії складається протокол сесії, який підписує головуючий.

         У протоколі сесії ради зазначаються наступні дані:

          - найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

         - число депутатів, обраних до районної ради, число присутніх та відсутніх депутатів;

         - порядок денний сесії, прізвище доповідача і співдоповідача по кожному питанню;

         - прізвища депутатів, виступаючих в дебатах (для осіб, які не є депутатами районної ради - посади), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів;

         - перелік прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих за рішення, проти та тих, хто утримались.

         До протоколу сесії додаються рішення, прийняті радою, тексти доповідей і співдоповідей мовою оригіналу, зрозумілою для більшості присутніх, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів (за їх бажанням), які записалися, але не виступили у зв'язку з припиненням дебатів, за їх бажанням, список відсутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію.

         Оформлений державною мовою протокол підписує головуючий на сесії. У разі відмови чи неможливості головуючим підписати протокол, його підписують відповідно до обставин особи, визначені регламентом.

         Протоколи сесій ради зберігаються протягом усього скликання ради у загальному відділі виконавчого апарату ради і передаються до архіву у законодавчо-визначений термін..

РОЗДІЛ 5. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ РАДИ

         25. Час і місце проведення пленарних засідань районної ради.    

         Пленарні засідання ради розпочинаються згідно розпорядження про скликання сесії ради. Перерва в роботі засідань робиться згідно прийнятого регламенту на сесії ради. Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань.

         Пленарні засідання проходять у залі засідань районної ради, в якій встановлено Державний Прапор та Прапор району.

         Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі визначається виконавчим апаратом ради. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для розміщення інших осіб.

         26. Ведення пленарних засідань.

         Пленарні засідання ради веде голова ради або заступник голови чи інша особа у випадках, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" та цим регламентом.

         Головуючий на пленарному засіданні:

1)    відкриває, веде і закриває засідання, оголошує перерви;

2) вносить на обговорення питання порядку денного;

3) надає слово для доповіді (співдоповіді), інформації, виступу, оголошує наступного промовця;

4) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

5)    ставить питання на голосування, оголошує його результати;

6) забезпечує дотримання цього регламенту присутніми на засіданні;

7)    робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

8)    вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

9) здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.                        Головуючий на пленарному засіданні має право ставити запитання у першочерговому порядку, вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції голови ради ставляться на голосування першими.

         На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах голови ради, а також на час тимчасової його відсутності ведення засідання доручається заступнику голови ради.

         Голова ради на пленарному засіданні не повинен коментувати виступи промовців.

         На час розгляду питання персонально щодо голови ради він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні, а ведення засідання доручається заступнику голови ради.

         27. Регламент розгляду питань на пленарному засіданні районної ради.

         Тривалість і регламент роботи сесії встановлюється радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.

         Час для доповіді, співдоповіді, інформації та заключного слова встановлюється сесією за домовленістю з доповідачем та співдоповідачем, але не більше однієї години для доповіді та інформації, 20 хвилин для співдоповіді та 5 хвилин - для заключного слова.

         Виступаючим в обговоренні надається до 7 хвилин, для повторного виступу в дебатах з одного і того ж питання, виступів при обговоренні проектів рішень, кандидатур, порядку ведення засідання, з мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень та довідок - до 3 хвилин.

         Для виступів із депутатськими запитами надається до 5 хвилин.

         У необхідних випадках головуючий має право за згодою більшості від присутніх на сесії продовжити час для виступу.

         Наприкінці пленарного засідання ради відводиться час для оголошення депутатами звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення.

         28.    Порядок надання слова

         Заяви про надання слова для виступу можуть подаватись головуючому на пленарному засіданні як у письмовій формі, так і шляхом підняття руки.

         Слово для виступу особі, що не є депутатом, може бути надане головуючим за рішенням більшості присутніх на сесії депутатів.

         Виступи проводяться як правило з трибуни.

         Обговорення питання припиняється в разі вичерпання встановленого ліміту часу або за рішенням більшості присутніх на сесії депутатів. При порушенні питання про припинення обговорення головуючий інформує депутатів про кількість записаних до виступу і депутатів, які вже виступили; з'ясовує, хто наполягає на виступі.

         Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово.

         29.    Відкритість пленарних засідань районної ради

         Пленарні засідання ради є відкритими.

         На пленарних засіданнях ради можуть бути присутні народні депутати України, депутати Сумської обласної ради, голова Глухівської районної державної адміністрації, його заступники, начальники управлінь і відділів районної державної адміністрації, сільські (селищні) голови та секретарі сільських (селищних) рад,  посадові особи виконавчого апарату ради, запрошені

керівники підприємств незалежно від форм власності, установ і організацій району, представники засобів масової інформації, політичних партій, громадських організацій, громадяни.

         Особи, присутні на пленарних засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок.  У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого може бути видалено із зали, де відбувається засідання.

         У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

         30.    Дисципліна та етика пленарних засідань

         На засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання і непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

         Під час засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, репліками, оплесками, вставанням тощо).

         Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

         У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

         Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих питань, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

         Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі чи шляхом підняття руки звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий надає депутатові слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. 

РОЗДІЛ 6. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

         31.    Місце і процедура прийняття рішень районною радою.

         Рішення ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після обговорення шляхом голосування.

         Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо на виступі не наполягає жоден депутат, присутній на засіданні.

         Рада приймає рішення з дотриманням наступного порядку:

- прийняття проекту рішення за основу;

- голосування пропозицій і поправок;

- виступи з мотивів голосування;

- прийняття рішення в цілому.

          Рішення ради в межах повноважень, визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" (крім рішень з процедурних питань), приймаються, якщо за них проголосувала більшість загального (кількісного) складу ради.

         Двома третинами голосів депутатів загального (кількісного) складу ради приймаються рішення:

а) про звільнення голови ради;

б) інші рішення, якщо цього вимагають закони України.

         32.    Право ухвального голосу

         Право ухвального голосу мають депутати ради. Кожен депутат ради має право одного голосу і голосує особисто. Голосування за інших депутатів не допускається.

         33.    Підрахунок голосів. Лічильна комісія

         Для підрахунку голосів при проведенні голосування рада на початку пленарного засідання обирає з числа депутатів лічильну комісію. Лічильна комісія може бути постійною, про що рада приймає відповідне рішення.

         У разі відсутності або відмови когось із членів лічильної комісії брати участь у її роботі, рада обирає іншого члена лічильної комісії замість відсутнього або того, хто відмовився в ній працювати.

 

         34.    Поіменне голосування

         Поіменне голосування проводиться за пропозицією депутатів, якщо воно підтримане не менш ніж однією третиною присутніх на пленарному засіданні депутатів ради. Поіменне голосування проводиться шляхом опитування депутатів ради головуючим на пленарному засіданні в порядку, визначеному алфавітним списком.

         Результати поіменного голосування можуть бути оприлюднені через друковані засоби масової інформації. 

         35. Таємне голосування.

         Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні". Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів чи депутатських фракцій, підтриманою більшістю присутніх на пленарному засіданні депутатів.

         Організація і проведення таємного голосування покладається на лічильну комісію, обрану на початку сесії або спеціально для проведення таємного голосування.

         Лічильна комісія визначає час, місце і порядок організації голосування, доводить їх до відома всіх депутатів.

Перед початком голосування лічильна комісія:

1)   визначає зміст і форму бюлетенів (з наступним затвердженням радою), організує їх виготовлення;

2) опечатує скриньки для таємного голосування.

         Лічильна комісія забезпечує умови для додержання таємниці голосування.

         Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі її члени. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або уповноважений нею член доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів. Рада затверджує протокол лічильної комісії більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії, після чого головуючий на пленарному засіданні оголошує прийняте за результатами таємного голосування рішення.

         При виявленні порушень, допущених під час голосування, за рішенням більшості депутатів, присутніх на сесії, проводиться повторне голосування.

         36.    Прийняття рішень з питань порядку денного

         Рішення з питань порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу ради.

         37.    Прийняття рішень з процедурних питань

         Рішення з процедурних питань (спосіб голосування, зміна черговості розгляду питань, надання слова особі, що не є депутатом, продовження часу виступу тощо) приймаються, якщо за них проголосувало не менше половини присутніх на пленарному засіданні депутатів.  

         38.    Пропозиції до проектів рішень

         Пропозиції до проектів рішень подаються через секретаріат сесії головуючому в письмовій формі або усно з наступним письмовим оформленням і ставляться на голосування. Доповідачі (співдоповідачі) мають право на короткий коментар пропозицій до проектів рішень з питань, що були предметом їхньої доповіді (співдоповіді). Пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало більшість депутатів від загального (кількісного) складу ради. Проекти рішень, при розгляді яких радою були внесені поправки і доповнення, доопрацьовуються їх розробниками з урахуванням проголосованих і прийнятих поправок і доповнень.

         39.    Підписання рішень районної ради

         Прийняті радою рішення підписуються головою ради, у разі його відсутності - заступником голови ради, а у випадку, передбаченому частинами 8, 10 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

         40.    Набрання чинності рішень районної ради

         Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття (якщо інше не встановлено рішенням).

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

         41.    Оприлюднення рішень районної ради

         Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям, установам, посадовим особам не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття.

         Рішення, що мають обов'язковий характер для всіх членів територіальних громад району, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації або у будь-який інший спосіб. 

РОЗДІЛ 7. ДЕПУТАТИ РАЙОННОЇ РАДИ, ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ, ФРАКЦІЇ

         42.    Правові засади діяльності депутатів районної ради

         Порядок діяльності депутатів ради визначається Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про статус депутатів місцевих рад" та цим регламентом.

         43.    Виникнення і строк повноважень депутата районної ради

         Повноваження депутатів ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про результати виборів і визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

         44.    Участь депутата в сесіях районної ради та засіданнях її органів

         Депутат ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях  постійної комісії та інших органів ради, до складу яких його обрано.       У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

         Депутат ради, крім голови ради та його заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

         Депутат ради за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, безпосередньо бере участь у підготовці питань до розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.

         Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами ради на сесії або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам.

         На пленарних засіданнях депутати періодично інформуються про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

         45.    Форми роботи депутата районної ради в раді та її органах в міжсесійний період.

         У періодах між сесіями депутат ради бере участь у роботі постійної комісії, тимчасових контрольних комісій та інших органів, до складу яких його обрано; виконує доручення ради, її органів та голови ради; може брати участь у загальних зборах депутатів, зборах депутатських груп і фракцій, до складу яких він входить.

         Депутат ради може взяти участь з правом дорадчого голосу в роботі будь-якого органу ради (постійної комісії, тимчасової контрольної комісії та інших), до складу якого він не входить. Депутат ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань і прийнятті рішень, що стосуються інтересів виборців району.

         Депутат ради веде регулярний прийом громадян за їх місцем проживання, розглядає пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживає заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

         46.    Загальні збори депутатів районної ради

         Голова ради має право скликати загальні збори депутатів для:

1)   попереднього ознайомлення їх із питаннями та матеріалами, що вносяться на сесію ради;

2)   ознайомлення депутатів зі змінами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами, прийнятими місцевими органами виконавчої влади, що мають важливе значення для району;

3)   обговорення питань організації діяльності ради та її органів, взаємодії з громадськими організаціями, політичними партіями тощо.

         Для ознайомлення депутатів із структурою, роботою, матеріальним забезпеченням органів, підприємств, установ і організацій, діяльність яких буде обговорюватися на сесії ради, можуть організовуватися виїзні загальні збори депутатів. Участь депутатів ради в загальних зборах не є обов'язковою.

         47.    Депутатське звернення

         Депутатське звернення - це викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

         Відповідні органи або посадові особи, до яких звернувся депутат ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

         Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

         Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що відповідні органи і посадові особи, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

         Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо вищезазначені органи та посадові особи ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до пункту 48 цього Регламенту.

         48.    Депутатський запит

         Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

         Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні в письмовій чи усній формі.

         Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного сесії ради і у разі необхідності підлягає обговоренню.     

         Орган або посадова особа, до яких спрямовано депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

         Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат ради має право виступити і дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає депутат і не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів ради.

         Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

         За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

         49.    Депутатське запитання

         Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

         Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату ради в індивідуальному порядку.

         Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

         50.    Депутатські групи, фракції

         Депутатська група - це об'єднання депутатів ради на основі їх взаємної згоди для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень.

         Депутати ради можуть об'єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, що їх розв'язують депутати, або іншими ознаками.

         Депутатські групи та фракції складаються не менш як із п'яти депутатів ради.

         Депутатська фракція — це об'єднання депутатів ради на основі єдності поглядів або належності до політичної партії чи блоку політичних партій.

         Депутатську фракцію очолює керівник (уповноважена особа), обраний чи призначений зі складу депутатів ради - членів фракції.

         51.    Порядок створення депутатських фракцій та депутатських груп

         Депутатська фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням депутатів ради, які виявили бажання об'єднатися у фракцію в кількості не менше 5 чоловік. Депутати ради мають право вільного виходу із депутатської фракції, а також входження до іншої депутатської фракції чи залишення поза фракціями. Про вихід із депутатської фракції або перехід до іншої депутат подає заяву для оголошення її на пленарному засіданні. Депутатська фракція реєструється радою за поданням керівника (уповноваженої особи) фракції, до якого додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням її назви і персонального складу.

         Депутатську групу може бути створено в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради. Депутати ради, що входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

         Депутатська група реєструється радою за поданням особи, що очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами  цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

         52.    Припинення діяльності депутатських груп та фракцій

         Діяльність депутатської групи або фракції припиняється:

1)   у разі вибуття окремих депутатів ради, унаслідок чого кількість членів групи, фракції стає меншою за мінімальну;

2) у разі прийняття депутатами ради, що входять до складу депутатської групи або фракції, рішення про саморозпуск;

3)   після закінчення строку повноважень ради.

         53.    Членство депутата ради в депутатській групі або фракції

         Членство депутата ради в депутатській групі або фракції є добровільним. Умови вступу депутатів до депутатських груп чи фракцій, їх виходу або виключення з них визначаються депутатськими групами або фракціями.

         Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції.

         Про зміни в складі депутатських груп або фракцій керівник (уповноважений представник) повідомляє письмово голову ради; це повідомлення підписує керівник (уповноважений представник) депутатської групи, фракції.

         54.    Права депутатських груп та фракцій

         Депутатські групи, фракції мають право:

1)   на пропорційне представництво в постійних чи тимчасових комісіях ради та офіційних делегаціях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3)   на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції. У разі створення більшості відповідальність за рішення та їх втілення несе сформована більшість ради;

5)   здійснювати інші права, передбачені законами України.

         Повноваження депутатських груп, фракцій є похідними від повноважень депутата ради, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад". Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені ради.

         55.    Організація діяльності; депутатських груп та фракцій

         Створення умов для роботи депутатських груп та фракцій покладається на голову ради.

         Рада надає приміщення для засідань депутатських груп та фракцій.

         Порядок роботи депутатських груп і фракцій визначають самостійно групи і фракції.

         Депутатські групи, фракції мають право на оголошення заяв на пленарному засіданні ради, на оприлюднення звернень, заяв, повідомлень у комунальних засобах масової інформації.

         Депутатські групи і фракції можуть запрошувати на свої засідання голову ради, заступників голови.

         Головуючий на сесії ради інформує депутатів про утворення, розпуск (саморозпуск), зміну назви, керівництва і складу депутатських груп, фракцій.                  

РОЗДІЛ 8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАЙОННОЇ РАДИ

         56.    Голова, заступник голови районної ради

         Голова ради та його заступник обираються радою з числа депутатів таємним голосуванням на строк повноваження ради. Повноваження голови ради та порядок його діяльності здійснюються відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування і статус депутатів місцевих рад, цього регламенту.

         Голова ради виконує свої обов'язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні".

         Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.

         Голова за посадою очолює президію та виконавчий апарат ради.

         Голова ради у межах своїх повноважень видає розпорядження.

         Рада обирає на строк її повноважень з числа депутатів заступника голови ради, кандидатуру якого представляє голова ради.

         Заступник голови ради веде організаційну та іншу роботу за дорученням голови районної ради, в разі відсутності голови ради здійснює його повноваження.        

         57.    Постійні комісії районної ради

         Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

         Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень. У разі необхідності рада може прийняти рішення про створення нових комісій, ліквідацію або реорганізацію раніше створених.

         Постійні комісії обираються радою в складі голови і членів комісії. Кандидатуру на голову постійної комісії пропонує голова ради.

          Усі інші питання структури комісії вирішуються комісією самостійно. Заступник голови постійної комісії і секретар обираються на першому засіданні постійної комісії за пропозицією голови постійної комісії.

         Депутати ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.        

         58.    Порядок формування постійних комісій районної ради

         Кількісний і персональний склад постійних комісій утворюється і обирається на пленарному засіданні ради.

         Формування персонального складу постійних комісій здійснюється за погодженням з керівниками політичних партій (блоків) та з урахуванням бажання депутатів працювати у відповідній комісії, їхньої фахової підготовки та професійного рівня.

         59.    Повноваження постійних комісій районної ради

         Постійні комісії ради за дорученням ради або за власною ініціативою:

1)    попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;

2)    вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

3)  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з питань, внесених на її розгляд;

4)  попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань;

5)    вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій, їхніх філій та відділень незалежно від форм власності та їхніх посадових осіб; подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їхніх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

6)  здійснюють контроль за виконанням рішень ради. 

60.    Президія районної ради

         Президія районної ради є дорадчим органом ради, який розглядає та попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з усіх питань, які відносяться до компетенції ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер. До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп та фракцій. Президія діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.         

         61.    Виконавчий апарат районної ради

         Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення повноважень ради, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  положенням про нього та іншими законами.

         Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. На вимогу депутатів районної ради виконавчий апарат надає копії рішень ради.

         Структура і чисельність, витрати на утримання виконавчого апарату ради встановлюються радою за поданням її голови. Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.

         Працівників виконавчого апарату ради призначає і звільняє голова ради.

        62. Відповідальність органів та посадових осіб районної ради.

        Районна рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність  за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами згідно чинного законодавства.

        Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

РОЗДІЛ 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

                 63.    Контроль за дотриманням норм регламенту

         Контроль за дотриманням норм регламенту покладається на постійну комісію мандатну, з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою.

         64.    Внесення змін і доповнень до регламенту

         Зміни і доповнення до регламенту вносяться депутатами, депутатськими комісіями, групами та фракціями та затверджуються радою.

 

 ГЛУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

П'яТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.02.2011                                                               Глухів

 

Про внесення змін до рішення районної ради від 02.12.2010 «Про регламент роботи Глухівської районної ради шостого скликання»

У зв’язку з затвердженням Положень про помічника-консультанта депутата Глухівської районної ради та про порядок здійснення Глухівською районною радою державної регуляторної політики, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення районної ради від 02.12.2010 р. «Про регламент роботи Глухівської районної ради шостого скликання» наступні зміни:

Розділ 7 «Депутати районної ради, депутатські групи, фракції» доповнити пунктом 45.1 наступного змісту:

Депутат районної ради може мати помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата районної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Глухівської районної ради, яке затверджується відповідним рішенням.

Помічнику-консультанту депутата районної ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено назву ради, номер посвідчення, прізвище депутата ради, а також те, що помічник-консультант депутата ради працює у раді на громадських засадах. Посвідчення помічника-консультанта депутата ради, опис якого затверджується радою, видається виконавчим апаратом районної ради за письмовим поданням депутата районної ради.

Доповнити Розділом 9. «Регуляторна політика районної ради».

         63. Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів.

         Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи районної ради у порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про порядок здійснення Глухівською районною радою державної регуляторної політики. План діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються на офіційному сайті Глухівської районної ради в мережі Інтернет.

Організація реалізації покладених на районну раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики покладається на робочу комісію із прискореного перегляду регуляторних актів (затверджена розпорядженням голови районної ради від 03.02.2011 №11) (далі – відповідальна постійна комісія).

         Відповідальна постійна комісія забезпечує планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів, у тому числі шляхом узагальнення пропозицій, отриманих від розробників проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. Пропозиції подаються розробниками проектів регуляторних актів не пізніше ніж за 30 днів до закінчення поточного року.

         64. Підготовка аналізу регуляторного впливу та оприлюднення проектів регуляторних актів.

         Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу із врахування вимог чинного законодавства.

У разі внесення на розгляд сесії районної ради проекту регуляторного акту без аналізу регуляторного впливу цей проект повертається його розробникові на доопрацювання.

         Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій та підписується розробником проекту регуляторного акта.

         Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, відповідний аналіз регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об'єднань оприлюднюється розробником на офіційному сайті Глухівської районної ради в мережі Інтернет.

         Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. Надані зауваження та пропозиції враховуються розробником проекту регуляторного акта або мотивовано відхиляються.

65. Внесення проекту регуляторного акта на розгляд районної ради.

Кожен проект регуляторного акта внесений на розгляд до районної ради, подається до виконавчого апарату районної ради і протягом двох робочих днів проект передається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови районної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради, головою районної ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжується проект рішення при його внесенні на розгляд сесії районної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту.

Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта (далі-головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

Відповідальна постійна комісія протягом 10 днів забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, але в будь-якому випадку не пізніше моменту формування порядку денного пленарного засідання районної ради, на яке планується внесення цього проекту. 

При представленні на пленарному засіданні проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Рішення районної ради, які містять ознаки регуляторних актів, підлягають оприлюдненню в офіційному друкованому засобі масової інформації районної ради або іншому, визначеному нею, та розміщується на офіційному сайті Глухівської районної ради в мережі Інтернет не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

66. Особливості відстеження результативності та перегляду регуляторних актів.

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується виконавчим апаратом ради, а у разі якщо рішенням районної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано відповідно районній державній адміністрації – районною державною адміністрацією.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта,  не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту на офіційному сайті Глухівської районної ради в мережі Інтернет, подається до головної постійної комісії районної ради.

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає розробник проекту цього регуляторного акта.

Районна рада заслуховує щорічний звіт голови  районної ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради.

Відповідальна постійна комісія готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики.

Щорічний звіт оприлюднюється шляхом його опублікування в районній газеті «Глухівщина».

 

2. Розділ ІХ «Прикінцеві положення» вважати розділом Х.

 

3. Пункти 63, 64 розділу Х «Прикінцеві положення» вважати пунктами 67, 68.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Гурову В.М.  

 

Голова                                                                                                      В. В. Цюкало

 

Головна | Керівництво | Президія райради шостого скликання | Депутати | Постійні комісії районної ради шостого скликання | Депутатські фракції | Регламент роботи | Виконавчий апарат | Кошторис доходів і видатків районної ради

Дата последнего изменения этого узла 30.05.2012

Hosted by uCoz